Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon for å stimulere kommunene til å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.

Søknadsfrist 01.04.2017

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.02.2017

Hvem kan søke: Kommuner, gjerne i samarbeid med andre kommuner, helseforetak, næringsliv, frivillig sektor eller andre aktører.

Tema: Kompetanseutvikling og innovasjon

Statsbudsjettreferanse: kapittel 761 post 68, Helse- og omsorgsdepartementet


Hovedmål:
Stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.
 
Målgruppe
Primærmålgruppen er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende. Sekundærmålgruppe er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten.

Tildelingskriterier og prioriteringer for ordningen:
Det gis tilskudd til kompetansetiltak og innovasjonsprosjekter. Følgende søknader skal prioriteres:
 Grunn- videre og etterutdanning, herunder opplæringstiltak for å styrke helse- og omsorgstjenestenes kompetanse om rus og psykisk helse.
 Overgangsordning for studenter som påbegynte tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsefeltet i 2014 og 2015. Ved utmåling av tilskudd for vårsemester 2017 gjelder samme beregningsregler som ble benyttet i 2015 (inkl. reisetilskudd).

Opplæring knyttet til BPA med følgende prioriteringsrekkefølge:
1. Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere/arbeidsledere
2. Opplæringstilskudd for kommunenes saksbehandler
3. Opplæringstilskudd for assistenter
 Innovasjons prosjekter

Det prioriteres midler til nye tiltak og metoder innen:
- forebygging, tidlig innsats og egenmestring
- fritidsaktivitet med assistanse
- kulturopplevelser
- ernæring
- legemiddelhåndtering
- rehabilitering og habilitering
- samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren generelt og demensomsorgen spesielt
- andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv og/eller utdannings- og forskningsinstitusjoner skal gis et fortrinn.

TILDELINGSKRITERIER:
Alle søknader vil bli vurdert ut fra noen generelle tildelingskriterier. I tillegg blir søknader innenfor kategoriene kompetanseutvikling, BPA vurdert ut fra særskilte tildelingskriterier. Se regelverk for nærmere detaljer om tildelingskriterier.
Innovasjon og kompetansetilskuddet skal sees i sammenheng med Kommunal- og moderniseringsdepartementets skjønnstilskudd, som også kan benyttes til kommunal innovasjon og utvikling.

Andre opplysninger
Det legges som hovedregel til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning om kommunal egenandel, skal tilskuddsmidlene ikke benyttes til å dekke denne kostnaden.
Resultatene av innovasjonsprosjektene skal dokumenteres og fylkesmannen skal gjøre en vurdering av i hvilken grad prosjektene har overføringsverdi til andre kommuner. Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og stimulere til læring og erfaringsutveksling.

Hvordan søke
Søknad skal fylles ut i vedlagte søknadsskjema. Søknaden sendes til Fylkesmannens postadresse: fmntpost@fylkesmannen.no
Rapportering på mottatt tilskudd i 2016 må være innlevert for at ny søknad blir vurdert.