Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Endelig tilsynsrapport Verdal

Fylkesmannen har hatt tilsyn med Verdal kommune. Tilsynet omhandlet tildeling av langtidsplass i sykehjem. Tilsynet ble gjennomført i mars 2017.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.05.2017

Verdal kommune besluttet å avvikle 24 plasser ved sykehjemmet Ørmelen bo- og helsetun. Avviklingen av plassene ble gjennomført i løpet av 2016. Aktuelle beboere fikk tilbud om langtidsopphold ved sykehjemmet Verdal bo- og helsetun.

I tiden før tilsynet fikk Fylkesmannen flere skriftlige bekymringsmeldinger og klager på tjenestetilbudet. Det var også mediaoppslag som beskrev mangler ved tjenestetilbudet.


Funn ved tilsynet


Fylkesmannen vil presisere at det under revisjonen ikke ble gitt informasjon om uforsvarlighet hva angår enkelt hendelser. Det ble før avviklingen av sykehjemsplassene utført flere kartlegginger og analyser, men ingen helhetlig risikovurdering hvordan dette ville påvirke tjenestetilbudet til brukerne og arbeidsbelastningen til de ansatte. Hjemmeboende oppleves nå i større grad å ha dårligere funksjonsnivå, og det rapporteres om økt slitasje på de pårørende. Ansatte hører en del beklagelser og mishagsytringer fra hjemmeboende brukere. Det er ikke etablert noe system for hvordan tjenesteytere skal håndtere dette.


Fylkesmannen ser ved å dele opp saksbehandlerprosessen i fasene mottak av søknad, utredning av hjelpebehov, vedtak og oppfølging, at det foreligger varierende kvalitetsforbedringer i de ulike fasene.              


Fylkesmannen sin konklusjon


Verdal kommune sikrer ikke gjennom sin styringsaktivitet at fare for svikt i tildeling av langtidsopphold i sykehjem forhindres.  Fylkesmannen anmoder kommunen å gjennomføre en helhetlig risikovurdering. Denne bør som et minimum beskrive hvordan en større belastning på kommunale tjenestetilbud og tjenesteytere skal håndteres..
Saksbehandling ved tildeling av langtidsopphold i sykehjem bør kvalitetssikres i hele saksbehandlingsprosessen.  


Oppfølging etter tilsynet


Verdal kommune har fått en frist innen 01.09.2017  for å legge frem en plan for lukking av lovbruddet.
Fylkesmannen opplever at Verdal kommune allerede er godt i gang med dette arbeidet.