Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Avvik etter tilsyn med mottakelsen

Fylkesmennene i Midt-Norge fant avvik ved alle akuttmottak der det ble gjennomført tilsyn med gjenkjennelse og behandling av pasienter med blodforgiftning(sepsis).

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.02.2017

Som en del av et landsomfattende tilsyn har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal gjennomført tilsyn ved fire ulike akuttmottak i helseregionen. Tilsynet ble gjennomført ved akuttmottakene i Ålesund, Molde, St. Olavs i Trondheim og Sykehuset Levanger. Tilsynet avdekte svikt ved samtlige akuttmottak.

Omfattende tilsyn

Tilsynet med akuttmottakene ble gjennomført som systemrevisjon i perioden juni 2016 til februar 2017. Tilsynet gjaldt en rekke ulike områder, der man fulgte pasienten fra ankomst i akuttmottaket, fram til overflytting til annen avdeling.

Ett avvik i Nord-Trøndelag

Det ble funnet avvik ved alle sykehus der det ble gjennomført tilsyn. I Nord-Trøndelag fikk Sykehuset Levanger ett avvik. I tilsynsrapporten kan man lese at «Helseforetaket ikke har etablert tilstrekkelig styring og kontroll med Akuttmottaket. Tilsynet har fokus på identifisering og behandling av pasienter med sepsis. Tilsynet har avdekket at det foreligger svikt i flere deler av pasientforløpet og at dette medfører at ikke alle pasienter gis behandling i tråd med nasjonale faglige anbefalinger.

Følges opp

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i sitt brev til Sykehuset Levanger bedt om at foretaket etablerer bedre rutiner for å avdekke blodforgiftning(sepsis) raskere i akuttmottaket. Fristen for dette er satt til den 20.mars 2017. Alle akuttmottakene vil få oppfølgende tilsyn fra Fylkesmennene i helseregionen i løpet av 2017 og 2018.

Parallelt med tilsynene som kjører Statens helsetilsyn et forskningsprosjekt. Målet med prosjektet er å finne ut om systemrevisjon som tilsynsmetodikk fører til endring hos tilsynsobjektene og bedre helsetjenster for pasientene.