Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.


Publisert 13.12.2017

Forskjell i kommunenes tiltak til enslige mindreårige

121 enslige mindreårige bor i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen har vært i kommunene og fått presentert hvordan de løser oppgave med å gi barna og ungdommene god omsorg.


Publisert 12.01.2017

Tilskudd frivillige organisasjoner - arbeid med nyankomne innvandrere i lokalsamfunn

Nasjonale og andre frivillige organisasjoner kan søke om støtte til informasjon om det norske samfunnet tilpasset innvandrernes behov. Tiltakene skal være rettet mot arbeidsinnvanderere og personer som ikke er omfattet av introduksjonsordningen

Søknadsfrist: 26. januar. Les mer om hvordan søke og hva søknaden skal inneholde her


Publisert 12.01.2017

Tilskudd til etablereropplæring

Ordningen skal bidra til å legge bedre til rette for etablerervirksomhet for innvandrere. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe. Søknaden sendes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Søknadsfrist er 7. februar


Publisert 12.01.2017

Tilskuddsordning for kommunale utviklingsmidler

Kommuner kan søke om tilskuddet hvis de alene eller sammen med andre kommuner har et visst antall eller andel personer med innvandrerbakgrunn. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen.

Søknadsfrist: 31. januar 2017


Publisert 04.07.2016

Utvidet testing for MRSA

Alle som bor på mottak for asylsøkerere og flyktninger må testes for MRSA før oppmøte på sykehuset. Det har Helse Nord-Trøndelag besluttet.


Publisert 25.01.2016

Vgo for asylsøkere 16 til 18 år

Asylsøkere trenger informasjon om fristen for å søke videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet ber om at fylkeskommuner skaffer en oversikt over asylsøkere i aldersgruppen 16 til 18 år. Det er viktig at denne gruppen får informasjon om frister for opptak til videregående opplæring, slik at de får mulighet til å søke seg til videregående opplæring før fristene går ut.


Publisert 11.01.2016

Trenger lærere til asylbarna


Publisert 16.12.2015

Nyttige samlinger og kurs

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag arrangerer en flere kurs og møter som vil være nyttig for kommunene i forbindelse med flyktningsituasjonen.


Publisert 15.12.2015

4 millioner til kommuner med flyktningekostnader

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 4 millioner kroner til fire kommuner i Nord-Trøndelag som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.


Publisert 09.12.2015

Rett til barnehageplass for barn av asylsøkere

Kunnskapsdepartementet har tidligere svart på spørsmål om barn av asylsøkere har rett til barnehageplass. Barn av asylsøkere har ikke rett på barnehageplass før det både er fattet vedtak om oppholdstillatelse, og foreldrene og barna er varig bosatt i en kommune. 


Kontaktpersoner asylsøkere og flyktninger

Kontaktpersoner:

Verge/representanter
Elin Lånkan
tel: +47 74 16 80 32

Oppvekstområdet
Margareth Halle
tel: +47 74 16 83 79

Sosial-, helse og barnevernområdet
Anita Prestmo
tel: +47 74 16 80 85

Koordinator
Sunniva Evensen Aksnes
tel:+47 74 16 80 94

Kommunikasjon
Robert Morberg
tel: +47 74 16 81 83

Ansvarlig hos Fylkesmannen
Gerd Janne Kristoffersen
tel:+47 97 72 06 12