Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2022

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


24.06.2018

Viktig informasjon om eksamen i grunnskolen 2016

Vi har sendt ut viktig informasjon om eksamen i grunnskolen til skolene og skoleeierne. Du finner også brevet i menyen til høyre.  


11.12.2017

kunnskap om introduksjonsloven

Nå kan du teste dine kunnskaper om introduksjonsloven.

 


04.12.2017

Barnehagekonferansen Sammenhenger --for barnets beste

NAFO arrangerer en barnehagekonferanse sammen med syv andre nasjonale senter i forbindelse med implementering av den nye rammeplanen.


04.12.2017

Hefte om måltider i barnehagen

Ressurshefte om Måltidet som pedagogisk arena i barnehagen


29.11.2017

Bedre resultater i nasjonale prøver i lesing og regning i Nord-Trøndelag

Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi alle elever god undervisning.


27.11.2017

Nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler på eksamen

For å sikre en mest mulig rettferdig og lik eksamensgjennomføring, samt for å gi elevene tilgang til de hjelpemidler som benyttes i selve opplæringen, har Utdanningsdirektoratet nå utarbeidet nasjonale føringer for bruk av nettbaserte hjelpemidler under eksamen.


20.11.2017

Fravær i Videregående skole

Endelige tall for fravær i videregående er nå klare. Etter at fraværsregelen ble innført, har det vært mange spekulasjoner rundt hvordan fraværsregelen ville påvirke fraværet i videregående.


15.11.2017

Ny realfagskommune - er det din kommune?

54 kommuner i Norge er realfagskommuner. Nå er det mulig for andre kommuner å vise at de vil satse på realfag fra barnehage til skole.


09.11.2017

Resultater fra nasjonale prøver på 8. og 9. trinn

Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk.


16.10.2017

TV-aksjonen 2017

TV-aksjonen NRK 2017 er 22 oktober og går til UNICEFs arbeid med å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.


Fleire nyhende