Støtte til tiltak frå klima- og miljøprogrammet - utlysing

Søknadsfrist:
3. april 2018 23:59
Målgruppe:
Landbruksrådgivinga, Fag- eller næringsorganisasjonar, Andre kompetanse- og forskningsmiljø
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Kven kan søke:
Landbruksrådgivinga, Fag- eller næringsorganisasjonar, Andre kompetanse- og forskningsmiljø

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå måla for klima og miljø i landbrukspolitikken, gjennom å gj tilskot til kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak.

Publisert 05.03.2018

Utviklings- og informasjonsprosjekt innan følgjande tema:

 • Klimatilpassing
 • klimagassutslepp og karbonbinding
 • forureining til vatn, jord og luft
 • naturmangfald, kulturminne og kulturlandskap

Det er særleg ønskjeleg med prosjekt innan:

 • klimatilpassing (prioritert 2018)
 • karbonbinding og klimagassutslepp frå jordbruket og
 • tiltak for å redusere utslepp av lystgass og metan (prioritert 2018)
 • erosjon og arealavrenning
 • redusert bruk av plantevernmiddel
 • gjødsling og jordarbeiding
 • lagring og handtering av husdyrgjødsel og biogjødsel
 • grøfting og hydroteknikk
 • drift/tiltak som ivaretek naturmangfald, kulturminne, genressursar og kulturlandskap

Du finn meir om faglege prioriteringar for 2018 på Landbruksdirektoratet sine nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/prosjektstotte#faglige-prioriteringer-2018

Korleis søkje

Nytt i år er at alle må sende søknaden elektronisk gjennom Altinn.  Du kan følgje denne linken til Landbrukesdirektoratet, og finne detaljert informasjon om korleis du sender inn søknaden.

Link til søknadsskjema

Send søknaden via Altinn, ved å klikke på denne linken eller på eigen skjemalink.

Søknadsfrist:
3. april 2018 23:59
Målgruppe:
Landbruksrådgivinga, Fag- eller næringsorganisasjonar, Andre kompetanse- og forskningsmiljø
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Kven kan søke:
Landbruksrådgivinga, Fag- eller næringsorganisasjonar, Andre kompetanse- og forskningsmiljø