Tilskot til truga arter

Tilskotsordninga skal medverke til å ta vare på prioriterte arter etter naturmangfaldlova, §§ 23 og 24, og truga arter, jf definisjonen av truga arter i Norsk rødliste for arter. Målgruppe for ordninga er grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar. For midlane øyremerka hubro er målgruppa i første rekkje eigarar av straumnett.

Søknader til ordninga skal fremjast elektronisk via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssystem innan 15. januar 2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.11.2012

Meir om målgruppe og krav til søknaden finn du i Rundskriv T1-2015 frå Klima- og miljødepartementet.