Utbetaling av regionale miljøtilskot for 2019

I mars 2020 vart det betalt ut ca. 21,5 mill. kroner i regionale miljøtilskot (RMP) til bønder i Møre og Romsdal. Dette gjaldt søknadsomgangen 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.05.2020

Det regionale miljøprogrammet for Møre og Romsdal vart fornya for ein ny 4-årsperiode i 2019. Det gjeldande programmet er for perioden 2019-2022. Dei fleste av tiltaka i det førre miljøprogrammet er vidareført med små eller ingen endringar. Største enkeltordninga innanfor RMP her i fylket er tilskot til tidlegspreiing av husdyrgjødsel, med tilskot til slått av bratt areal som ein god nummer to.

Utbetalingane fordeler seg slik på dei ulike miljøtema: Kulturlandskap kr 7 809 531, biologisk mangfald kr 592 950, kulturminner og kulturmiljøer kr 2 520 167, avrenning til vatn kr 618 000, utslepp til luft kr 9 993 367. Bratt areal og slått av verdifulle kulturlandskap inngår i miljøtemaet kulturlandskap, beiting av kystlynghei inngår i miljøtemaet biologisk mangfald, setring inngår i miljøtemaet kulturminner og kulturmiljøer, spreiing av husdyrgjødsel i vår-/vekstsesong inngår saman med tilførselsslangar og nedfellingsutstyr i miljøtemaet utslepp til luft. I tillegg er det nokre tiltak som utgjer mindre beløp.

Heilt nytt miljøtema i fjor var avrenning til vatn. Der hadde vi tiltaka ingen jordarbeiding om hausten, grasdekt kantsone mot vassdrag og vedlikehald av fangdammar. Det første gjeld berre kornareal i nedslagsfelta til elvane Surna, Driva og Rauma, det andre gjeld åkerareal (ikkje berre korn) i dei same nedslagsfelta samt Smøla. Vedlikehald av fangdammar gjeld heile fylket.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.