Søknad om mudring i Nørvasundet i Ålesund

Høyringsfrist:
19. november 2021 23:59

Mostein Kaupangen AS søkjer om løyve etter forureiningslova til mudring ved gnr. 42 bnr. 4 i tilknyting til utviding av småbåthamn.

Publisert 19.10.2021

Det skal mudrast om lag 4 000 m3 massar over eit areal på om lag 1 500 m2. Det skal òg sprengast og leggast ut ei mellombels steinfylling. Tiltaka er planlagd utført vinteren 2022-2023.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Ei eventuell uttale eller kommentar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 19. november 2021.

Høyringsfrist:
19. november 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument