Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora

Søknadsfrist:
1. februar 2019 23:59
Målgruppe:
Nav-kontora
Ansvarleg:
Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med fylkesmennene
Kven kan søke:
Nav-kontora
Rapporteringsfrist:
1. februar 2020 23:59

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi tilskot med føremål å stimulere til utvikling av dei sosiale tenestene i Nav.

Publisert 17.12.2018

Ein vil kunne få tilskot primært for eitt år, men direktoratet vil likevel kunne gi tilskot i inntil tre år til same tiltak. I 2019 vil direktoratet særskilt prioritere tiltak som er retta mot:

  • Bruk av ordinært arbeidsliv.
  • Oppfølging av barnefamiliar, ungdom og innvandrarar.
  • Sikring av sårbare overgangar, som til dømes lauslating frå fengsel og overgang mellom ulike tenester, utdanning og arbeidsliv.

Klikk på lenkja under for å lese heile utlysingsteksten og for å finne søknadsskjema:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor/Kunngj%C3%B8ring+2019%3A+Tilskudd+til+utvikling+av+sosiale+tjenester+i+NAV-kontoret

Frå årsskiftet 2018/2019 vil Fylkesmannen i Hordaland inngå i eit nytt fylkesmannsembete, som heiter Fylkesmannen i Vestland. Nav-kontora vil kunne sende søknader om tilskot elektronisk til det organisasjonsnummeret som Fylkesmannen i Hordaland har i dag: 974760665. Eventuelt vil ein kunne sende søknader per e-post til fmvlpost@fylkesmannen.no

Brevpost til Fylkesmannen i Vestland kan sendast til: Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. 

Søknadsfrist:
1. februar 2019 23:59
Målgruppe:
Nav-kontora
Ansvarleg:
Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med fylkesmennene
Kven kan søke:
Nav-kontora
Rapporteringsfrist:
1. februar 2020 23:59

Kontaktpersonar