Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Postjournal

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.10.2012

Offentleglova gir alle innsynsrett i alle offentlege dokument. Desse dokumenta skal førast i ein journal, slik at alle som vil, kan få oversikt over dei. Journalen vert lagt ut etter at opplysningane er kvalitetssikra med omsyn til personvern og krav til offentleggjering.

Merk:

I ferietider kan det ta noko lenger tid før saker kjem i offentleg elektronisk postjournal (eInnsyn).

Personvern

Fylkesmannen behandlar kvart år mange saker som av ulike grunnar er unnatekne frå offentleg innsyn. Saker som er unnatekne offentleg innsyn, er merkte med den lovheimelen som er brukt. 

Enkeltsaker som du kan be om innsyn i

Ei del journalinnføringar kan etter offentleglova § 27 og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9 unntas frå offentleg journal. Dette gjeld mellom anna saker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling, samværsrett og enkeltsaker etter barnevernlova, sosialtenestelova, helselovene og verjemålslova. Enkeltsaker som gjeld fritt rettsråd, fri sakførsel og førarkort utgjer i overkant av 9200 dokument i året. For å gjere journalen meir oversiktleg, har vi valt å ikkje leggje ut desse. Du kan kontakte oss på fmhopostmottak@fylkesmannen.no om du vil ha tilgang til desse saksområda.

Vår offentlege journal finn du på https://einnsyn.no

Offentleglova finn du her.