Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Melding til Fylkesmannen

Du kan no sende melding og saksdokument til oss ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Fylkesmannen.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 17.11.2016

Dette er ei sikker løysing for privatpersonar som krev innlogging ved hjelp av ID-porten, og gjer det mogeleg å laste opp filer som dokumentasjon i tillegg til det du registrerar i
skjemaet. Fylkesmannen i Hordaland praktiserar elektronisk sakshandsaming, og
det er difor ikkje naudsynt for oss å få dokument i papirform. For at vi
skal kunne handsame din førespurnad så raskt som mogeleg ber vi difor om at du
nyttar dette skjemaet til din kommunikasjon med oss.

NB! På enkelte fagområde, til dømes handtering av apostille, er det krav om originaldokument i papir, og slike førespurnader må framleis sendast i papirpost.

Kontaktpersonar