Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fiskereglar - Generelt

Generelt om fiske etter laks og sjøaure

Minstemål

Minstemålet for laks og sjøaure er 35 cm. Det vil sei at det er forbode å avlive laks eller sjøaure som er mindre enn 35 cm. Fisk under minstemålet skal setjast ut att.

Vinterstøing

Det er ikkje lov å fiske vinterstøing. Vinterstøing er utgytt fisk. Om du får vinterstøing, skal den setjast ut att på ein skånsam måte.

Garnfiske

Det er i utgangspunktet forbode å fiske etter laks eller sjøaure med garn. Ved fiske i sjøen er det ei plikt å setje garnet slik at det ikkje fangar laks eller sjøaure. Om ein skulle kome til å fange anadrom laksefisk i garn tiltenkt fangst av saltvassfisk, skal fisken sleppast ut att uansett om han er daud eller levande.

Kontaktpersonar