Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fiskeforvaltning

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir


Publisert 29.11.2018

Vil du høyre siste nytt frå redningsaksjonen for Vossolaksen?

Fylkesmannen inviterar til informasjonsmøte om redningsaksjonen for Vossolaksen mandag den 3. desember frå kl 18.00 - 20.00 i kulturhuset på Voss


Publisert 22.03.2018

Fiskesesongen laks og sjøaure 2017

Total 12 244 kg laks og sjøaure vart fiska i fylket i 2017. I år som i fjor var det Etnevassdraget som toppa statistikken for laksefiske, medan det var i Eidfjordvassdraget det vart fiska mest sjøaure.


Publisert 01.03.2018

Skal du fiske i sjøen? Les her først

Fiske i sjø er i Noreg ope og gratis for alle, men nokre reglar må ein setje seg inn i før fisketuren tek til. Frå 1. mars var det igjen nedsenkingspåbod for garn, det er strengare reglar for fiske i fredningssonar, og alt fiske etter laks og sjøaure i Hardangerfjorden er forbode frå 1. mars til og med 30. april.


Publisert 15.12.2017

Vil du høyre siste nytt frå redningsaksjonen for Vossolaksen?

Fylkesmannen inviterar til ope møte om redningsaksjonen for Vossolaksen onsdag den 20. desember frå kl 18.00 - 20.00 i kulturhuset på Voss.


Publisert 19.05.2017

Fisketider 2017

Fisketidene for laks og sjøaure i sjø og vassdrag i Hordaland er i 2017 uendra frå 2016. 


Publisert 10.03.2017

Fiskesesongen laks og sjøaure 2016

Etnevassdraget gjorde i 2016 eit comeback, etter å ha vore stengt for fiske i to sesongar. Fem vassdrag fiska over tonnet; Etneelva, Storelva i Arna, Daleelva i Vaksdal, Oselva og Eidfjordvassdraget.


Publisert 10.03.2017

Inngrep i vassdrag er søknadspliktig

Flaum har store følgjer for vassdraga våre, og kommunane får fleire planar og søknader om tiltak for å førebyggje eller reparere skadane. Regelverket for tiltak i vassdrag er komplisert, og vi har samla informasjon om korleis sakene skal handsamast.


Publisert 31.01.2017

Framleis kalking av forsura ferskvatn

Det er nedbør forureina av svovel- og nitrogen som gjer at innsjøar og elvar i Noreg kan bli unaturleg sure. I 2016 blei det i Hordaland nytta om lag 6 millionar kroner til kalking for å redusere skadane på biologisk mangfald i vatn av denne forsuringa.


Publisert 16.01.2017

Ubeden gjest i vest – Seminar om spreiing av ørekyt i naturen

Den vesle fiskearten ørekyt finst naturleg i ein avgrensa del av Noreg, men menneskeleg aktivitet har gjort at dagens utbreiing er langt vidare. Det kan ha store konsekvensar for økosystemet når ein slik art kjem inn i eit nytt vassdrag. Seminaret summerer opp og evaluerer tiltak som har vore gjort for å motverke vidare spreiing av ørekyt på Hardangervidda.


Publisert 22.12.2016

Søk om tilskot til miljøtiltak for 2017

Kommunar, organisasjonar og private kan no søkje om økonomisk støtte til tiltak for å betre miljøtilstanden i Hordaland.


Publisert 09.12.2016

Siste nytt om Vossolaksen

Fylkesmannen inviterar til ope møte om redningsaksjonen for Vossolaksen torsdag den 15. desember frå kl 1800 - 2000 i kulturhuset på Voss.


Publisert 11.07.2016

Endra grense i fiskeforbodssona ved Straume

Fylkesmannen ønskjer å endre grensene for fiskeforbodssona i Bolstadstraumen i Vaksdal kommune. Frist for innspel er 29. juli 2016.


Publisert 26.05.2016

Ikkje opning for garnfiske etter rømt laks frå oppdrettsanlegg i Hardanger

Lingalaks AS har rapportert om rømming av 10 000 til 30 000 laks frå eit anlegg i Kvam herad. Det er ikkje opna for garnfiske etter rømt oppdrettsfisk, skal du fiske etter rømt fisk må det gjennomførast med fiskestang.


Publisert 18.03.2016

Tilskot til naturforvaltingstiltak i 2015

Fylkesmannen i Hordaland betalte ut over seks millionar kroner til naturforvaltingstiltak og rovvilttiltak i 2015. Den største delen av desse midlane gjekk til tiltak for å ta vare på elvemuslingen. 


Publisert 26.02.2016

Utvida fiske etter rømt oppdrettsfisk i Ålfjorden

Fylkesmannen har utvida fiske etter rømt oppdrettsfisk med garn i Ålfjorden i Sveio ut 31. mars 2016. For å delta i fisket må du registerer deg hjå Fylkesmannen først.


Publisert 12.02.2016

Nye fisketider i Hordaland for laks og sjøaure

Miljødirektoratet har vedteke dei nye fisketidene for laks og sjøaure i Noreg. I vårt fylke er det endringar i både vassdrag og sjø.


Publisert 08.02.2016

Fiskesesongen 2015 laks og sjøaure

2015 sesongen gav ein oppgang i fangstane av både laks og sjøaure samanlikna med 2014. 


Publisert 07.12.2015

Ønskjer du siste nytt om Vossolaksen?

Fylkesmannen inviterer til ope møte om redningsaksjonen for Vossolaksen torsdag den 10. desember frå kl 1800 – 2000 i kulturhuset på Voss.


Publisert 29.09.2015

Ulovleg utsetjing av fisk meldt til politiet

Abbor er oppdaga i Arevatn på Litlesotra i Fjell kommune og Fagerbakkevatnet i Austevoll kommune. Statens naturoppsyn (SNO) har meldt begge forholda til politiet.


Publisert 13.07.2015

Høyring av nye fisketider for laks og sjøaure i sjø og elv

Miljødirektoratet har sendt på høyring forslag til nye fisketider for laks og sjøaure i sjø og elv frå 2016. Fråsegner til forslaget skal de sende til Fylkesmannen i Hordaland, frist for å komme med merknadar til forslaget er 4. september 2015.


Publisert 10.06.2015

Invitasjon til orienteringsmøte om Genbank Hardanger

Fylkesmannen og Genbank Hardanger inviterer til informasjonsmøte om genbankprosjektet. Målet med møta er å informere om prosjektet, stimulere til lokal deltaking og avklare forventningar og spørsmål.


Publisert 05.06.2015

Redningsaksjonen for Vossolaksen - Ein oppdatering før årets sesong

Det går føre seg eit langsiktig forskings- og tiltaksarbeid for å redde den truga og berømte storlaksestamma i Vossovassdraget. Dei kommande åra vil gje svar på om tiltaka som er sett i gang, er nok til å reetablere Vossolaksen i vassdraget.


Publisert 02.06.2015

Reetablering av laks i Modalsvassdraget

I Modalsvassdraget vert det no jobba for å få attende laksen til vassdraget. Dette skjer gjennom kalking, rognplanting og slep av smolt.


Publisert 13.03.2015

Utvida fiske etter rømt oppdrettsfisk i Nordhordland

Fylkesmannen har utvida fiske etter rømt oppdrettsfisk med garn i Sørfjorden, Osterfjorden, Radfjorden og Herdlefjorden ut 31. mars 2015. For å delta i dette fisket må du registrere deg hjå Fylkesmannen først.


Publisert 03.02.2015

Rømt oppdrettsfisk påverkar naturmangfaldet

Rapportar om nær 150 000 rømte oppdrettsfisk den siste tida gjev auka press på hardt prøvde bestandar av laks og sjøaure. Den rømte fisken kan få store følgjer for villfisken i Hordaland.


Publisert 30.01.2015

Rapportering av fangst av laksefisk i sjø

For å få oversikt over uttak av villfisk og fiske av rømt oppdrettsfisk med stang, handsnøre og oter i sjø, ber vi alle om å rapportere inn fangsten. Innrapporterte data vert nytta til fangststatistikk.


Publisert 21.01.2015

Fiske etter rømt oppdrettsfisk

Skal du fiske etter rømt oppdrettsfisk med garn? Då må du først registrere deg hjå oss. Fisket etter rømt oppdrettfisk varar fram til 28. februar.


Publisert 13.01.2015

Fiskesesongen 2014 laks og sjøaure

Det var ein nedgong i fangstane av laks og sjøaure i 2014 samanlikna med åra før. Faktisk har det aldri har det vore fiska mindre laks og sjøaure i fylket.


Publisert 16.12.2014

No kan du søke om tilskot til miljøtiltak

Kommunar, organisasjonar og private kan no søkje om økonomisk støtte til tiltak for å betre miljøtilstanden i Hordaland.


Publisert 10.12.2014

Meiner forslag til forskrift må endrast

Fylkesmannen stør forureinar betalar prinsippet i forslaget til forskrift for utfiske av rømt oppdrettsfisk. Innføring av obligatorisk miljøfond og bruk av differensierte avgifter er òg fornuftig. Men vi meiner forvaltninga må styre avgiftsfondet.


Publisert 05.12.2014

Vil du vite siste nytt om Vossolaksen?

Fylkesmannen inviterer til ope møte om redningsaksjonen for Vossolaksen, torsdag den 11. desember kl 18.00 – 20.00 i kulturhuset på Voss.


Publisert 19.11.2014

Ikkje funn av ørekyte på Hardangervidda i år

Overvakinga av ørekyte på Hardangervidda viser at rotenonbehandlinga i 2013 til no har fungert for å hindre vidare spreiing av ørekyte vestover.


Publisert 25.04.2014

Ulovleg fiske i sjø

Hordaland toppar landsstatestikken for inndraging av ulovlege garn i sjø så langt i år. Statens naturoppsyn (SNO) har eit stort fokus på lakseoppsyn i sjø, og har til no plukka opp 19 garn. Det er urovekkande mange så tidleg i sesongen.


Publisert 10.04.2014

Laksen kjem tilbake til Modalsvassdraget

Laksebestanden i Modalsvassdraget gjekk tapt på 1970-talet på grunn av forsuring. 31. mars gjekk startskotet for reetablering av laks i vassdraget. Rognplantinga er i gang, neste milepæl kjem med kalking av vassdraget.


Publisert 07.03.2014

Fisketider for laks og sjøaure i vassdrag 2014

Tre vassdrag i Hordaland har fått endra fisketider i 2014. Kinso opnar for fiske etter sjøaure, i Os er fiskesesongen på laks utvida og Vosso vert stengt for alt fiske. For resten av fylket er det ingen endring.


Publisert 06.02.2014

Fiskesesongen 2013 – Mindre laks og lite sjøaure

Det vart det fanga halvparten så mykje laks i elvane i Hordaland i 2013 samanlikna med i 2012. Òg for sjøaure var 2013 eit nytt år med låge fangstar.


Publisert 09.01.2014

Høyring av fisketider laks og sjøaure 2014

Miljødirektoratet har sendt på høyring eit forslag til endring av fisketider. I Hordaland er det foreslått endring i tre vassdrag, Kinso i Ullensvang, Osvassdraget i Os/Bergen og Vossovassdraget i Voss. Frist for å sende inn fråsegn er 3. februar.


Publisert 02.01.2014

Søk om tilskot innan 15. januar

Nå kan kommunar, organisasjonar og private søkje om økonomisk støtte for å betre miljøtilstanden i Hordaland.


Publisert 05.12.2013

Inviterer til møte om Vossolaksen

Fylkesmannen inviterer til ope møte om status for redningsaksjonen. Møtet er torsdag 12. desember kl 18-20 i Voss kulturhus.


Publisert 25.10.2013

Korleis auke produksjonen av sjøaure langs Hardangerfjorden?

104 km vassdrag er undersøkt langs Hardangerfjorden for å kartlegge inngrep og status i leveområde for sjøaure. Resultatet er ei liste med rundt 90 tiltak for å betre produksjonen av sjøaure langs fjorden.


Publisert 24.10.2013

Rømt oppdrettsfisk i Hardangerfjorden og Hjeltefjorden

Det har i det siste kome meldingar om mykje rømt oppdrettsfisk i Hardangerfjorden og Hjeltefjorden.  Frå 1. oktober til 28. februar er det opna for fiske etter rømt fisk med garn. Meld frå til Fylkesmannen for å delta i dette fisket.


Publisert 13.08.2013

Arbeider for å stoppe ørekyte på Hardangervidda

Dei to eksisterande fiskesperrene ved Stigstuv er no repartert og det er bygd to nye ved Hætjørn.  Neste steg for å fjerne ørekyte i buffersona på Hardangervidda er bruk av rotenon. Ein rotenonaksjon ved Hætjørn og Stigstuv vert gjennomført i august 2013.


Publisert 05.07.2013

Oppdatert informasjon om laksefisk på nett

Korleis står det til med laks og sjøaure i di elv? Miljødirektoratet har lansert lakseregisteret i ny og oppdatert utgåve. Her finn du både historiske data og dagens bestandssituasjon i same base.


Publisert 05.07.2013

Vil stoppe ørekyte på Hardangervidda

I august vil Fylkesmannen i samarbeid med Veterinærinstituttet gjennomføra ein rotenonaksjon på Hardangervidda for å hindre spreiing av ørekyte inn i Hordaland. Områda som skal behandlast er ved Stigstuv og Hætjørn.


Publisert 21.06.2013

Fiskeforbod for å hjelpe Vossolaksen

Fylkesmannen har oppretta fiskeforbod ved Bolstadstraumen i Vaksdal kommune 15. mai - 30. september. Forbodet gjeld alt fiske, - òg saltvassfiske.


Publisert 05.06.2013

Fisken har gått i fella

Hordalands største oppgangsfelle i elv vart montert i det nasjonale laksevassdraget Etne i april 2013. 1 regnbogeaure, 8 sjøaure, og 21 villaks mellom 5 og 14,5 kg er gått i fella til no. Det er så langt ikkje fanga oppdrettslaks.


Publisert 01.06.2013

Fangstdagbok for garnfiske etter rømt oppdrettsfisk

Alle som fiskar med garn etter laksefisk i sjøen må melde inn fangsten. Bestill fangstdagbok på skjema under i god tid før sesongen.


Publisert 29.05.2013

Forskingsfiske i Bolstadelva i sommar

Bolstadelva Grunneigarlag har fått løyve til å gjennomføre forskingsfiske i perioden 15. juli - 31. august. Føremålet er gjenfangst av snutemerka laks. Sal av fiskekort opnar laurdag 1. juni, klokka 10:00.


Publisert 14.05.2013

Spreiing av fiskeartar

NINA skal kartlegge spreiing av fiskeartar i norske vassdrag, og treng di hjelp! Om det har dukka opp nye fiskeartar i vatn og elvar du kjenner til, så vil NINA gjerne høyre om det.


Publisert 08.05.2013

Fisketider for laks og sjøaure i elv for 2013 er klare

Direktoratet for Naturforvaltning har fastsett fisketider for 2013, for Hordaland er det to endringar. Det vert opna for fiske etter sjøaure i Bjoreio i Eidfjord kommune og Osvassdraget i Os får lenger fisketid.


Publisert 03.05.2013 av Administrator

Høyring om fiskeforbod ved Bolstadstraumen

Fylkesmannen ønskjer å oppretta fiskeforbod i perioden 1. mai - 30. september i ei sone ved Bolstadstraumen i Vaksdal kommune. Vedtaket vil gjelde inntil vidare også etter 2013 til det eventuelt vert endra. Forbodet vil gjelde alt fiske, inkludert saltvassfiske.


Publisert 21.03.2013

Vossolaksen – ei legende vender tilbake?

Den storvaksne Vossolaksen var nær ved å bli utrydda. Arbeidet med redningsaksjonen går etter planen. Prognosane syner at det for tredje år på rad vil kome mykje laks attende til gyteplassane i Vossovassdraget.


Publisert 18.03.2013

Felle skal fange rømt oppdrettsfisk i Etne

18. mars kom ei fiskefelle frå USA med båt til Bergen. Fella skal setjast ut i Etnevassdraget i midten av april. Føremålet er å fjerne rømt oppdrettfisk frå vassdraget.


Publisert 07.03.2013

Høyring av fisketider for laks og sjøaure

Direktoratet for naturforvaltning foreslår endring av fisketider for laks og sjøaure Oselva i Os og Bjoreio i Eidfjord kommune. Innspel til forslaget kan sendast til Direktoratet for naturforvaltning innan 1. april.


Publisert 09.01.2013

Meir laks og mindre sjøaure i elvane

2011 var eit gledelig år, etter lang tid med tilbakegang i elvefisket av laks i Hordaland. 2012 var endå betre med 33 prosent auke i laksefangsten frå 2011. For sjøauren derimot var 2012 nok eit år med låge fangstar.