Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Korleis mobilisera til næringsutvikling i landbruket?

I to dagar har næringsrådgjevarar frå Hordaland saman funne aktuelle  mobiliseringstiltak for å styrka næringsuviklinga i landbruket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.10.2018

Gjennom diskusjon og gode prosessar kom deltakarane fram til gode og tenlege verkemiddel i mobiliseringsarbeidet, både når det gjeld tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringar. Idear og konkrete tiltak gjer vidare arbeidet lettare, både lokalt, i kommunen og på det regionale nivået.

Arrangørane, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Hordaland, er svært godt nøgde med resulatet av samlinga og at deltakarane kom både frå generell næingsutviklingsteneste, landbrukskontora og landbruksorganisasjonar. Me ynskjer å fylgja opp gode tiltak i kjølvatnet av samlinga.

Kontaktpersonar