Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skjenkeløyve

Oppdatert 22.03.2022

Dersom du ønskjer å selje eller skjenke alkohol, må du først søkje om sals- eller skjenkeløyve. Det er kommunen der alkoholen skal seljast eller skjenkast, som kan gi slike løyve. Statsforvaltaren kan gi skjenkeløyve til skip som fungerer som kollektivt transportmiddel, og til cruiseskip.

Klagerett

Dersom du søkjer om sals- eller skjenkeløyve og får avslag frå kommunen, kan du klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan berre avgjere om innhaldet i vedtaket er lovleg, om det er gjort av rett forvaltingsorgan, og om det har blitt til på lovleg måte. Du sender klagen til den kommunen som har gjort vedtaket om avslag.

Vis meir


Publisert 10.05.2016

Obligatorisk kunnskapsprøve for kontrollørar

Frå 1. januar 2016 må alle som skal kontrollere stader med sals- og skjenkeløyve ha bestått Helsedirektoratets kunnskapsprøve for kontrollørar. Kravet gjeld også dei som alt er tilsette.


Publisert 08.04.2016

Bruk av forskingsdata i alkoholpolitikken

Restriktive politikarar legg vekt på folkehelse og tryggleik og framhevar forsking som viser at redusert skjenketid fører til mindra vald. Liberale politikarar diskrediterer aktivt denne forskinga. Dei legg vekt på individuell fridom og næringsinteresser og viser til forsking som viser at redusert skjenketid fører til mindre omsetning.


Publisert 14.12.2015

Nye reglar for inndraging av skjenkeløyve

Frå 1. januar 2016 blir det innført nye reglar for inndraging av sals- og skjenkeløyve og krav om at det alltid skal vere to personar som gjennomfører skjenkekontrollen.


Publisert 20.02.2015

Feil beviskrav i skjenkesaker i Bergen

Feil krav til bevis førte til oppheving av tre vedtak om mellombels inndraging av skjenkeløyve i Bergen. Fylkesmannen meiner at inndraging av skjenkeløyve i dei aktuelle sakene er straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det krev strengare beviskrav enn det Bergen kommune har lagt til grunn.


Publisert 12.01.2015

Endringar i alkoholforskrifta

Høgare gebyr, betre opplæring og krav om to skjenkekontrollørar er innhaldet i endringane som blir innførte frå 1. januar 2015 og 1. januar 2016.


Publisert 12.12.2014

Fylkesmannen kritiserer Bergen kommunes skjenkeløyvepraksis under Tall Ships Races

Ikkje i samsvar med god forvaltningsskikk, meiner Fylkesmannen om Bergen kommune si handtering av skjenkeløyver i samband med Tall Ships Races-arrangementet sommaren 2014.


Publisert 08.07.2014

Ny rapport om effekt av tiltak mot overskjenking

Rapporten er nyttig for oss i det vidare arbeidet, men gir oss dessverre ikkje eit godt nok kunnskapsgrunnlag, seier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet.


Publisert 08.07.2014

Langtidstrendar i norsk alkoholpolitikk

I perioden 1962 til 1999 meinte stadig fleire at alkoholpolitikken var for streng, og at alkoholprisane var for høge. På 2000-talet snudde denne trenden, og fleire og fleire støtta ein restriktiv alkoholpolitikk.


Publisert 08.07.2014

Seminar om ruspolitiske handlingsplanar 2014

23. september startar ei ny seminarrekke om ruspolitiske handlingsplanar i Bergen. Det blir til saman tre seminardagar (23. september, 21. oktober og 18. november 2014).


Lenkjer