Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmannsreforma - vår tilråing

I svaret sitt til førebels rapport om Fylkesmannens sin framtidig struktur tilrår Fylkesmannen at dei to embeta i Hordaland og Sogn og Fjordane blir slått saman, med kontorstad i Bergen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.10.2016

Ei prosjektgruppe i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidd ein førebels rapport om Fylkesmannen sin framtidige struktur. Gruppa har vurdert ulike strukturmodellar, m.a. i lys av kommune- og regionreformene og store endringane i inndelinga av ei rekkje regionale statsetatar. Det har medført endra rammevilkår for Fylkesmannens samhandling og samarbeid med desse etatane.

Alternative modellar 

Prosjektgruppa har drøfta tre modellar: konsolideringsmodellen (14-17 fylkesmannsembete), regionmodellen (åtte – tretten embete) og landsdelsmodellen (fire – sju embete). 

Fylkesmannen i Hordaland argumenterer for at regionmodellen best sameinar dei omsyna som ei ny geografisk inndeling av embeta skal ta sikte på å ta i vare:

 • gi tilstrekkeleg innbyggjargrunnlag for fagleg og økonomiske berekraftige einingar
 • sikre tilgang for kommunar og innbyggjarar
 • styrkje føresetnadene for samvirke og samordning i staten og mellom stat og regional folkevalde styresmakter
 • størst mogleg grad av felles inndeling med folkevald nivå
 • betre føresetnader for oppgåver som er plasserte i direktorat eller regionale ledd av desse
 • styrkje føresetnadene for større rettslikskap. 

Samanslåing og lokalisering

Tilrådinga om samanslåing av embete i Hordaland og Sogn og Fjordane er bygd på:

 • det samanslåtte embetet vil ha eit teneleg befolkningsgrunnlag og areal
 • den kulturelle fellesskapen mellom dei to fylka
 • den felles regionale identiteten, med Bergen som regionhovudstad for begge fylka. 

Når det gjeld lokalisering av kontorstaden for det samanslåtte embetet, bør det vere èin kontorstad, Bergen. Det er i denne vurderinga lagt vekt på:

 • behovet for eit samla embete
 • omsynet til samordning – nærleik til viktige samarbeidspartnarar
 • realisering av staten sine leiarmål
 • omsynet til medarbeidarar
 • kostnadseffektivitet – gevinstrealisasjon
 • nærleik og tilgang for innbyggjarane
 • staten bør vere til stades i Norges neste største by – staten treng Bergen og Bergen treng staten
 • nærleiken til kommunane
 • rekruttering og kompetanse.

Fylkesmannen si uttale er vedlagt.