Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Endringar i barnevernslova frå 1. juli 2018

Barnevernslova er endra for å betre rettstryggleiken til barn og foreldre. Lova gir barn rett på tenester, styrka medverknad og kjærleik kjem inn i lovteksten.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.07.2018

Rett på tenester

Barnets rett til nødvendig barnevernstiltak er lovfesta.

Styrker barns medverknad

Barnets sjølvstendige rett til å medverke i alle forhold som gjeld barnet er tydelegare.

Kjærleik inn i lova

Formålsregelen er endra for å bidra til at barn skal bli møtt med tryggleik, kjærleik og forståing.

Oppfølging av barn og foreldre

Korleis barneverntenesta skal følgje opp barn og foreldre etter at barnet er flytta ut av foreldreheimen er tydelegare.

Barnets familie/nære nettverk involverast

Barnevernstenesta si plikt til å vurdere om nokon i barnets familie eller nære nettverk kan vere fosterheim er lovfesta.

Betre dokumentasjon

Å leggje bort bekymringsmeldingar og undersøkingssakar skal grunngjevast skriftleg.

Klargjering og forenkling av reglane om opplysningsplikt

Reglene om opplysningsplikt til barnevernet blir endra, både i barnevernlova og i andre særlover. Endringane skal klargjere og forenkle føresegna slik at de blir lettare å bruke for dem som er omfatta av opplysningsplikta.

 

Lovendringane bygger på forslag frå Barnevernlovutvalget si innstilling NOU 2016: 16 Ny barnevernslov sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

 

BLD skal vurdere resten av utvalets forslag og vil sende et forslag til ny barnevernslov på høyring i 2019.