Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Familievern

Familievernkontora gir tilbod om behandling og rådgiving ved vanskar, kriser og konfliktar i familien. Kontora meklar også i samband med skilsmisse eller samlivsbrot eller i barnefordelingssaker. Tilbodet er gratis.

Statsforvaltaren fører tilsyn med verksemda ved familievernkontora i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved kvart familievernkontor minst kvart tredje år. 

Vis meir


Publisert 18.09.2014

Korleis møte barn og unge i kriser

Barn og unge kan oppleve ulike kriser som er vanskelege å takle åleine, til dømes dødsfall, samlivsbrot, familievald, akutt omsorgsovertaking og alvorlege ulukker. Her har vi samla nokre tilrådingar frå Senter for Krisepsykologi som kan vere til god hjelp.


Publisert 03.12.2012

Innsyn i journal hos familievernkontoret

Den enkelte har berre krav på å sjå opplysningar i journal som direkte gjeld han eller ho sjølv. Innsyn i opplysningar om andre krev samtykke.