Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Informasjon om barnevernet på andre språk

Fleire offentlege nettstader har informasjon og brosjyrar om barnevernet på andre språk enn norsk. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.01.2016

Barnevernet skal sikre både barn og familiar. Barnevernlova gjeld for alle barn som oppheld seg i Norge.

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Vidare skal barnevernet medverke til trygge oppvekstvilkår for alle barn og unge.

Barnevernstenesta i kommunen kan ta barn ut av heimen dersom barnet er utsett for alvorleg omsorgssvikt, vald eller overgrep. Barnevernet kan ikkje flytte barn på grunn av foreldra sin religion.   

For å få til gode prosessar og medverknad er det viktig å gi tydeleg informasjon om kva reglar og rettar foreldre og barn har. Barnevernstenesta skal bruke tolk når det er nødvendig.

Under har vi samla lenker til informasjon om barnevernet på andre språk, særskilt mynta på foreldre. Sjå eigen boks for informasjon til barn på barnevernsinstitusjonar.

Brosjyre på fleire språk om barnevernet

ส ำนักงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชน. สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเด็ก (thai)

URZĄD OCHRONY PRAW DZIECKA. Dla dobra dziecka (polsk)

حماية الطفل الافضل للطفل (arabisk)

ادارہ تحفظ بچگان. بچے کی بھلائی کیلئے. (urdu)

CƠ QUAN BẢO NHI. Điều tốt đẹp nhất cho đứa trẻ (vietnamesisk)

 ادارە حمایت از کودکان بهترین ها برای کودک (farsi)

Child Welfare Service. In the best interests of the child (engelsk)

СЛУЖБА ОХРАНЫ ДЕТСТВА. За лучшее для детей (russisk)

HAAYADA MAADINTA CARRURTA. Sida carrurta u fiican (somali)

حمایت از کودکان. بهترین ها برای کودکان. (dari)

Brosjyre til foreldre som blir fråtekne omsorga

Til deg som er fråteken omsorga for barnet ditt: brosjyre på bokmål, nynorsk, arabisk, engelsk, polsk, russisk, samisk og somali

Information in English on Child Welfare Services

Information from The Ministry of Children, Equality and Social Inclusion (Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Information from The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Barne-, ungdoms- og familieetaten/Bufdir)

Information from The County Governor (Fylkesmannen)

Information from The Norwegian Embassy (Den norske ambassaden)

Til deg på barnevernsinstitusjon