Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Oppgaver og ansvar

Fylkesmannen er underlagt Kommunal - og moderniseringsdepartementet administrativt, men utfører oppgaver for tolv departementer, åtte direktorater/tilsyn og Kongehuset.
 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Statens fremste representant

Fylkesmannen er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt. Viktige kjennetegn ved fylkesmannsembetet er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder der kommunene er gitt ansvaret for å iverksette tiltakene. Dette gjelder innen områdene miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, helse, sosial omsorg, barnevern, oppvekst, utdanning, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning. Fylkesmannen skal holde Regjeringen og departementene orientert om viktige spørsmål i fylket.

Fylkesmannsembetets rolle og utvikling er forankret i arbeidet med å utvikle en desentralisert forvaltning, og hensynet til det lokale selvstyret og enkeltmenneskets rettssikkerhet står sentralt i fylkesmannens arbeid.

Organisasjonskartet viser dagens organisering av fylkesmannsembetet i Hedmark.

Sektormyndighet

Fylkesmannen utfører oppgaver på samfunnsområder for mange departementer. Dette gjenspeiles også i inndelingen i fagavdelinger i embetene. Oppgavene er knyttet til iverksetting av regjeringens sektorpolitikk på de ulike områdene, som regel gjennom kommunalforvaltningen, og etter mål og resultatoppfølging av fagdepartementene. Fylkesmannen er med hjemmel i en egen beredskapsinstruks tillagt betydelige oppgaver innen det sivile beredskap.

Samordningsmyndighet

Fylkesmannen har et særlig ansvar for å samordne statens virksomhet i fylket. Slik kan viktige helhetshensyn i den nasjonale politikken overfor kommunene bli ivaretatt. Også ved kriser og katastrofer i fredstid er fylkesmannen tillagt et samordningsansvar. Dette krever god fagkompetanse på mange forskjellige områder. Fylkesmannens plikt til å samordne går fram av fylkesmannsinstruksen.

Rettssikkerhetsinstans

Fylkesmannen har også viktige oppgaver når det gjelder rettssikkerhet. Fylkesmannen fører tilsyn med deler av kommunenes tjenesteproduksjon, foretar lovlighetskontroll med kommunale vedtak og behandler klager på kommunale enkeltvedtak.