Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Et halvår å planlegge nytt embete på

Det er hektisk møtevirksomhet hos fylkesmennene i Hedmark og Oppland. I løpet av seks måneder skal en ny organisasjon med om lag 275 ansatte være klar – med Lillehammer som hovedsete og med en enhet på Hamar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.10.2017

Ambisjonene for et nytt fylkesmannsembete er stort, både fra de ansatte og fra ledelsen. Nå gjøres mye av jobben av en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, assisterende fylkesmenn, administrasjonssjefer, hovedverneombud og sekretærer fra dagens fylkesmenn i Oppland og Hedmark. De ansatte har nå mulighet til å komme med innspill, men løsningen blir en forhandlingssak mellom de tillitsvalgte og embetsledelsen.

Nytt organisasjonskart skal meisles ut
Den «store jobben» nå er å finne fram til en god og effektiv organisasjon for det nye embetet. For selv om vedtaket om sammenslåing av Oppland og Hedmark ble gjort av regjeringen, er arbeidet med hvordan det nye embetet skal organiseres, overlatt de til lokale å bli enige om.

Regjeringen besluttet også at embetet skal være lokalisert til Lillehammer og ha en avdeling/enhet på Hamar. Det skal besluttes lokalt hva som skal ligge på Hamar som del av prosessen med å lage organisasjonskart. Både organisasjonskart og hva som skal lokaliseres til Hamar skal avklares i slutten av februar 2018.

Mye skal samordnes
Samtidig jobber fagfolk med å kartlegge hvilke personalpolitiske ordninger som er like og hvilke ordninger som bør reforhandles og endres. Det er dessuten fellesmøter mellom alle avdelinger, for å få fram hvilke forventinger det er til den nye organisasjonen.  

Ingen av de ansatte vil miste sitt tilsettingsforhold, men det vil bli nye ledere i embetet – og hvem som skal sitte i det nye embetets ledergruppe vil være klart i mai 2018. Alle medarbeidere vil være innplassert i ny organisasjon 1. oktober 2018 – og 1. januar 2019 skal organisasjonen være «i drift».

I KORTHET:

- Regjeringen besluttet at embetet skal ha hovedsete på Lillehammer og en avdeling/enhet på Hamar.
- Departementet har gitt et mandat for sammenslåingen.
- Navn på embetet er ikke besluttet.
- Knut Storberget er utnevnt til fylkesmann fra 1. januar 2019. Han har ingen funksjoner i forbindelse med sammenslåingen.

 

 

 

 

- Embetet skal betjene:
      48 kommuner
      382.300 innbyggere
      52.583 kvadratkm.
- Ingen av de ansatte vil miste sitt tilsettingsforhold.

HISTORIEN

Oplandenes amt ble opprettet i 1757 og omfattet de nåværende fylkene Hedmark og Oppland.

I 1781 ble Oplandenes amt delt i Kristians amt og Hedemarkens amt, disse ble også kalt Vestre og Østre Oplandenes amter. I 1919 skiftet disse igjen navn til henholdsvis Oppland og Hedmark fylker.