Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

To nye naturreservat og en utvidelse

Kongen i statsråd vedtok i dag å opprette to nye naturreservat i Hedmark, i tillegg til å utvide et naturreservat.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.12.2017

Halasbukjølen naturreservat i Åmot kommune og Verdensløpet naturreservat i Våler kommune ble i dag, 1. desember 2017, opprettet ved kongelig resolusjon. Samtidig ble Valsjøberget og Andråsberget naturreservat i Rendalen kommune utvidet med ca 630 dekar, slik at totalarealet for hele reservatet nå er på ca. 16 450 dekar.

Halasbukjølen er et ca. 6525 dekar stort skogområde med stort innslag av myr. Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur med stor variasjon i barskogtyper, med forekomster av gammel og urskogpreget furuskog og innslag av eldre granskog og myrflater. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til eldre barskog, som for eksempel rødlisteartene lys brannstubbelav (VU), mørk brannstubbelav (VU), gråsotbeger (VU), trollsotbeger (VU), huldretorvmose (VU), dynekjuke (EN) og fjellgrankjuke (VU). Du kan se vernekartet for Halasbukjølen naturreservat i høyremenyen.

Verdensløpet naturreservat er et ca. 4050 dekar stort skogområde med gammel gran- og furuskog og med stort innslag av myr. Det er unikt å finne et stort sammenhengende område med eldre skog i et landskap sterkt dominert av bestandsskogbruket. De fleste av trærne er eldre til halvgamle trær som er over 200 år gamle. Her finnes sjeldne arter som for eksempel gubbeskjegg, sprikeskjegg, huldrestry, kort trollskjegg, i tillegg til den på Østlandet sjeldne arten skrukkelav. Karakterartene randkvistlav, duftskinn og gammelgranskål er også registrert på gamle og døende trær i området. Du kan se vernekartet for Verdensløpet naturreservat i høyremenyen.

Du kan lese mer om dagens vernevedtak på Klima- og miljødepartementes nyhetsside. Du kan også lese foredraget til kongelig resolusjon og alle forskrifter som ble vedtatt i dag ved å klikke på lenkene i høyremenyen.