Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Oppstartsvarsel for Fjellkroken naturreservat

Varsel om oppstart av verneprosess for å etablere Fjellkroken naturreservat.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.12.2017

Fylkesmannen har mottatt et tilbud om frivillig vern av skog på et ca. 2500 dekar stort område i Osdalen i Rendalen kommune. 

I løpet av vinteren 2018 vil det bli utarbeidet et konkret verneforslag som blir sendt berørte parter til uttalelse og blir lagt ut til offentlig ettersyn. I et eventuelt reservat vil hogst og byggevirksomhet bli forbudt, mens sykling og ridning på eksisterende stier og veier, jakt, fangst og fiske, beiting, bålbrenning og alminnelig ferdsel vil være tillatt. 

Dersom det på dette tidspunktet er merknader til saken som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret verneforslag, bes disse sendt til Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar eller til e-post fmhepost@fylkesmannen.no innen 1. februar 2018.

Kontaktpersonar

Dokument