Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vern av områder i Hedmark

Vern av områder og naturverdier har en snart 100 år gammel historie i Hedmark. I 1917 ble Skirbekkbjørka i Elverum vernet som naturminne, og i 2017 finnes totalt 173 verneområder i fylket.

Tabellen nedenfor gir en kronologisk oversikt over gjennomførte verneplaner og vern av områder og enkeltobjekter i Hedmark. I Naturbase finnes det en fullstendig oversikt over alle verneområder i Hedmark.

År Verneplantype/ enkeltområde Antall objekt i Hedmark Verneform/ verneformål
1917 Skirbekkbjørka i Elverum 1 Naturminne (botanisk)
1918 Tokstadfurua i Ringsaker 1 Naturminne (botanisk)
1923 Stange urskog 1 Naturreservat (barskog)
1928 Åsenfurua i Stange 1 Naturminne (botanisk)
1930 Dreyerstubben 1 Naturreservat (barskog)
1944 Blæstadselja i Trysil 1 Naturminne (botanisk)
1959 Jutulhogget 1 Naturreservat (geologi)
1962 Rondane 1 Nasjonalpark
1963 Nyborgfurua i Våler 1 Naturminne (botanisk)
1968 Den første landsplanen for nasjonalparker 1 Gutulia nasjonalpark
1971 Den første landsplanen for nasjonalparker 2 Femundsmarka nasjonalpark og Femundsmarka landskapsvernområde
1971 Rotlia 1 Naturreservat (edellauvskog)
1974 Åkersvika 1 Naturreservat (våtmark)
1974 Stenmyra 1 Naturreservat (myr)
1975 Jutulgrava 1 Naturminne (geologisk)
1976 Ripan 1 Naturreservat (geologi)
1979 Rønnåsmyra 1 Naturreservat (myr)
1981 Verneplan for våtmarker 18 17 naturreservater, 1 dyrelivsfredningsområde
1984 Våletjern 1 Naturreservat (våtmark)
1988 Verneplan for fossilforekomster 8 4 naturreservater,
4 naturminner
1989 Verneplan for kvartærgeologiske forekomster 22 21 naturreservater, 1 landskapsvernområde
1990 Langmyra 1 Naturreservat (myr)
1992 Lille Korssjøen 1 Naturreservat (barskog)
1993 Verneplan for barskog 9 9 naturreservater
2000 Verneplan for edellauvskog 3 3 naturreservater
2001 Verneplan for myr 15 15 naturreservater
2001 Forollhognaområdet 4 1 nasjonalpark,
3 landskapsvernområder
2002 Verneplan for Dovrefjell 1 Knutshø landskapsvernområde
2002 Gjesåssjøen 1 Naturreservat
2002 Verneplan for
barskog II
5 (inkl. utvidelse av Kløvstadhøgda naturreservat fra edellauvskogplanen) 5 naturreservater
2003 Femundsmarka-området 2 (inkl. utvidelse av Femundsmarka nasjonalpark og endring av Femundsmarka landskapsvernområde til Femundslia landskapsvernområde) 1 nasjonalpark
1 landskapsvernområde
2003 Rondaneområdet 5 (inkl. utvidelse av Rondane nasjonalpark og Myldingi naturreservat) 2 nasjonalparker
2 landskapsvernområder
1 naturreservat
2004 Fugglia 1 (inngikk i sin helhet i Fuggdalen naturreservat som ble opprettet 26.09.2008) Naturreservat (barskog)
2005 Svartåsfjellet og Tronkberget 2 2 naturreservater (barskog)
2005 Verneplan for skog på Statskog SFs grunn 10 (inkl. utvidelse av Kvisleflået og Smoldalen naturreservater) 10 naturreservater (barskog)
2006 Hemmeldalen 1 Naturreservat
2006 Flensmarka 1 Naturreservat (barskog)
2008 Fuggdalen 1 Naturreservat (barskog)
2008 Frivillig vern 5 (inkl. utvidelse av Bersvenmyra naturreservat) 5 naturreservater (barskog)
2009 Frivillig vern 2 2 naturreservater (barskog)
2010 Bruvollhagan 1 Naturreservat (berggrunnsgeologi)
2010 Frivillig vern 2 2 naturreservater (barskog)
2011 Sølen 1 Sølen landskapsvernområde
2012 Fulufjellet 1 Fulufjellet nasjonalpark
2012 Fregn 1 Naturreservat (barskog)
2013 Frivillig vern 5 (inkl. utvidelse av Ledsageren naturreservat) 5 naturreservater (barskog)
2014 Frivillig vern 14 (inkl. utvidelse av Bergevika, Brumundsjøen-Harasjømyrene og Eidsfjellet naturreservater) 14 naturreservater (barskog)
2015 Frivillig vern  8 (inkl. utvidelse av Jukulen naturreservat)

8 naturreservater (barskog)

2016 Åkersvika Utvidelse av Åkersvika naturreservat

Naturreservat (våtmark)

2016 Frivillig vern 9 (inkl. utvidelse av Nygardsmyrene naturreservat)

9 naturreservater (barskog)

2017 Verneplan for skog på Statskog SFs grunn 9

9 naturreservater (barskog)

2017 Frivillig vern Utvidelse av Lille Sølensjø naturreservat

Naturreservat (barskog og våtmark)

2017 Frivillig vern 3 (inkl. utvidelse av Valsjøberget og Andråsberget naturreservat)

3 naturreservater (barskog)