Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Verneområde

Oppdatert 03.01.2022

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Verneområder i Hedmark

I Hedmark er i alt 173 områder og forekomster vernet med hjemmel i naturmangfoldloven. Dette utgjør omtrent 3691 km2, eller 13,5 prosent av Hedmarks areal. 

I Naturbase finner du kart over Hedmark som viser eksisterende og foreslåtte naturvernområder med navn, verneform og utstrekning. Med utgangspunkt i kartet kan du også finne verne- og fredningsforskrifter for det enkelte området. Hvis du vil hente kartdata over verneområdene som sosi-filer for bruk i egne kartprogrammer, kan du klikke her.

 

Ivaretakelse av naturverdier, naturopplevelse og rekreasjon 

De fleste naturvernområdene i Hedmark er opprettet for å ta vare på biter av norsk natur som er spesielt verdifulle. Tanken er at utviklingen i disse områdene skal være mest mulig naturstyrt. Ut fra sin karakter eller beliggenhet kan mange av naturvernområdene ha stor potensiell betydning som områder for naturopplevelse, rekreasjon og naturstudier. For noen utvalgte områder kan det være riktig å tilrettelegge og stimulere til slik bruk, forutsatt at dette kan gjøres på en måte som ikke kommer i konflikt med verneformålet. Aktuelle tiltak kan for eksempel være utarbeidelse av informasjonsbrosjyrer, etablering av naturstier eller bygging av observasjonstårn. Slike tiltak kan være verdifulle med tanke på å skape økt forståelse for at det er viktig å ta vare på natur. Hensynet til rekreasjon og naturopplevelse må imidlertid være underordnet hensynet til naturfaglige verdier og økologiske prosesser. 


Forvaltningsmyndighet for verneområder 

For alle verneområder er det utpekt en forvaltningsmyndighet som har ansvaret for at forvaltningsoppgavene som er nevnt ovenfor blir utført. For de fleste verneområdene i Hedmark er Fylkesmannen forvaltningsmyndighet. For nasjonalparkene med tilgrensende verneområder er det opprettet egne nasjonalparkstyrer som skal ivareta disse oppgavene. Det er etablert nasjonalparkstyrer for Forollhogna, Rondane og Dovre, Fulufjellet og for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparker, samt verneområdestyre for Sølen landskapsvernområde. Elverum, Os, Tolga og Tynset kommuner har fått delegert forvaltningsmyndighet for enkelte naturreservater.


Publisert 09.11.2018

Endrede grenser for Bergevika naturreservat

Fylkesmannen har bedt Miljødirektoratet om å foreta noen små justeringer av vernegrensa for Bergevika naturreservat i Ringsaker kommune.


Publisert 22.08.2018

Gutulia nasjonalpark fyller 50 med statsråden til stede

Hele ni lørdager på rad er femtiåringen Gutulia nasjonalpark feiret. Nå til helga kommer klima- og miljøministeren og fylkesmannen for å markere jubileet.


Publisert 15.06.2018

Oppstartsvarsel for Turtroa og Kildeøyene naturreservater

To områder i Åmot kommune foreslås vernet som naturreservat.


Publisert 07.02.2018

Oppstartsvarsel for Kvannskardkletten naturreservat

Varsel om oppstart av verneprosess for Kvannskardkletten naturreservat.


Publisert 15.12.2017

To nye naturreservat og en utvidelse

Kongen i statsråd vedtok i dag å opprette to nye naturreservater i Hedmark. I tillegg er ett naturreservat utvidet.


Publisert 11.12.2017

Oppstartsvarsel for Rogberget naturreservat

Varsel om oppstart av verneprosess for å etablere Rogberget naturreservat.


Publisert 07.12.2017

Oppstartsvarsel for Fjellkroken naturreservat

Varsel om oppstart av verneprosess for å etablere Fjellkroken naturreservat.


Publisert 05.12.2017

Høring av forslag til utvidelse av Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune

Fylkesmannen sender forslag om utvidelse av Eldåa naturreservat på høring. Området ligger i Stor-Elvdal kommune, og papirutgave av verneforslaget finnes på kommunehuset.


Publisert 01.12.2017

To nye naturreservat og en utvidelse

Kongen i statsråd vedtok i dag å opprette to nye naturreservat i Hedmark, i tillegg til å utvide et naturreservat.


Publisert 15.11.2017

Oppstartsvarsel for utvidelse Deifjellia naturreservat

Fylkesmannen ber om innspill til utarbeidelsen av et forslag til utvidelse av Deifjellia naturreservat i Åmot kommune.