Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kartlegging av fiskesamfunn i Oppstadåa i Sør-Odal kommune

Fravær av sik, harr og ørret gjør at Oppstadåa havner i svært dårlig økologisk tilstand.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.02.2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomførte i juni 2017 en undersøkelse av fiskesamfunnet i Oppstadåa i Sør-Odal på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark. Oppstadåa er utløpselv fra Storsjøen og renner ut i Glomma ved Skarnes. Vassdraget er sterkt påvirket av kanalisering og forbygninger, og dette har medført sterkt redusert variasjon i leveområder for fisk. Oppstadåa framstår som en homogen «kanal» langs store deler av elveløpet.

Det ble gjennomført fiske ved bruk av el-fiskebåt på tre stasjoner. Følgende arter ble fanget: Laue (475 stk), mort (396 stk), abbor (188 stk), hork (24 stk), brasme (19 stk), gjedde (16 stk), gullbust (2 stk) og ubestemte yngel av karpefisk (6 stk). For å kunne bestemme økologisk tilstand i vassdraget for kvalitetselementet fisk, ble den europeiske fiskeindeksen EFI+ beregnet. Til tross for høye fangster, ga denne indeksen resultatet «Svært dårlig tilstand». Grunnen til dette er at det ikke ble fanget noen laksefisker i denne undersøkelsen. Det er usikkerhet knyttet til beregningen, men det er sannsynlig at Oppstadåa kunne fungert som oppvekst- og ernæringsområde for harr og ørret dersom bestandene av disse artene i Glomma hadde vært vesentlig større enn i dag.

Fiskebestandene i Glomma er sannsynligvis sterkt påvirket av elvekraftverk og bestandene av laksefisk dermed betydelig redusert på grunn av neddemming av strykområder/fosser og dårlig fungerende vandringsveier forbi kraftverksdammer.

Rapporten finner du som lenke fra denne siden.