Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2015

NIVAs konklusjon etter Mjøsovervåkingen i 2015 er at innsjøen er i god tilstand med hensyn på overgjødsling.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.04.2016

Algemengdene i Mjøsa var generelt lave i 2015, og konsentrasjonen av fosfor var innenfor fastsatt miljømål for innsjøen. Flere av tilløpselvene hadde høye konsentrasjoner av næringsstoffer og tarmbakterier. Stor og fiskespisende fisk inneholder fortsatt så høye konsentrasjoner av kvikksølv og PCB at det gir grunnlag for kostholdsråd. Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere i fisk og krepsdyret mysis er betydelig redusert de senere årene.
Les rapporten fra NIVA her.