Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vatn

Oppdatert 03.01.2022

Vatn er ein livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mykje reint vatn i Noreg, men ikkje alt vatnet har like god kvalitet.

Dette er dei viktigaste årsakene til dårleg vasskvalitet:

  • forureining som forsuring, overgjødsling og spreiing av miljøgifter
  • fysiske endringar som vassdragsregulering, hindringar som for eksempel vegar og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vatnet i kanalar
  • biologiske påverknader som framande fiskeartar, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vassforvaltning

Vatnet renn dit det vil. Dei fleste vasskjeldene strekkjer seg over fleire kommunar eller fylke, og nokre deler vi med nabolanda våre. Derfor må vatnet forvaltast i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale styresmakter. Her samarbeider vi også med nabolanda Sverige, Finland og Russland. 

Noreg er delt inn i elleve vassregionar. Éin fylkeskommune i kvar region er peikt ut som vassregionstyresmakt. 

Statsforvaltarens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarleg styresmakt for innføringa av EUs rammedirektiv for vatn. Statsforvaltaren er departementets representant på regionalt nivå, og skal 

  • samle kunnskap om tilstanden på vatnet og gi ei vurdering av miljøtilstanden
  • overvake og kartleggje problem
  • fungere som miljøfagleg rådgivar for andre involverte styresmakter

Vatnet blir påverka på mange ulike måtar. Omsynet til at vi skal ha reint vatn no og i framtida, må vere ein del av vurderinga på alle fagområde.

Vis meir


Publisert 28.08.2018

Endelig bekreftelse av elvemusling i Trysilelva

Det er gjort et nytt funn av elvemusling ved Plassen bru i Trysilelva. Er dette en einstøing i elva, eller finnes det flere der?


Publisert 01.06.2018

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2017

Overvåkingen i 2017 viser fortsatt god økologisk tilstand i Mjøsa


Publisert 03.05.2018

Overvåking av vassdrag i Hedmark og Rørosområdet i 2017

Påvirkning fra tidligere gruvedrift, landbruk, spredt bebyggelse samt fremmede fiskearter bidro til at enkelte elver og innsjøer ikke oppnådde god tilstand.


Publisert 12.02.2018

Kartlegging av fiskesamfunn i Oppstadåa i Sør-Odal kommune

Fravær av sik, harr og ørret gjør at Oppstadåa havner i svært dårlig økologisk tilstand.


Publisert 10.05.2017

Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2016

De fleste undersøkte lokalitetene i nordre Hedmark er i god økologisk tilstand. I sør-Hedmark er det mange lokaliteter som ikke når miljømålet.


Publisert 19.04.2017

Overvåking av miljøgifter i fisk og musling i Mjøsa i 2016

NIVAs undersøkelser av fisk og andemusling i Mjøsa viser lave nivåer av metaller og PAH-forbindelser, men høye nivåer av kvikksølv i fisk.


Publisert 21.11.2016

Stor bestand av elvemusling i Nøkkelvassåa

Nøkkelvassåa i Grue kan romme Hedmarks største bestand av elvemusling


Publisert 06.04.2016

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2015

NIVAs konklusjon etter Mjøsovervåkingen i 2015 er at innsjøen er i god tilstand med hensyn på overgjødsling.


Publisert 01.04.2016

Overgjødsling viktigste påvirkning i undersøkte vassdrag i Hedmark i 2015

Målet om god økologisk tilstand nås ikke i hoveddelen av de undersøkte vannforekomstene. Tre av sju sjøer og fire av åtte elver har god økologisk tilstand.


Publisert 14.01.2016

Ta vare på elvesandjegeren

Elvesandjeger er en truet billeart som lever langs Folla og Glomma. Det trengs tiltak for at bestanden skal overleve.