Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2018-2019 utenfor ulvesona

Mandag 1. oktober starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt nemndenes vedtak i saken. Det er fastsatt en kvote på 12 dyr. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.09.2018

Rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) fattet den 19. juni vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark 2018-2019. Nemndene vedtok at inntil 12 dyr kan felles utenfor ulvesonen. Dette vedtaket har blitt påklaget. Klima- og Miljøverndepartementet (KLD) er klageinstans, og har i vedtak av 27. september opprettholdt nemndenes vedtak.

 

Lisensfellingskvote:

  • Det er fastsatt en kvote på 12 dyr
  • All irregulær avgang fra og med vedtaksdato (19.6.18) trekkes av lisensfellingskvoten
  • Pr 28.9.18 er gjenværende kvote 7 dyr (for oppdatert kvote ring Ulvetelefonen: 954 52 101)

 

Områdeavgrensning: 

 

Lisensfellingsområde (grønt område og blått område utenfor ulvesona):

Hedmark:

  • Følgende kommuner inngår i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal.
  • De deler av kommunene Åsnes, Våler, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Elverum og Åmot som ligger vest for Glomma.
  • Trysil kommune nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femund-vassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa.

Akershus:

  • Følgende kommuner inngår i sin helhet: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Skedsmo.
  • Nes, Sørum og Fet kommuner nord for Glomma.
  • Nittedal kommune nord for Nitelva.

 

Tidsavgrensning:

  • Lisensfellingsperioden er fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019.

 

Særlige vilkår:

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Fylkesmannen i Hedmark (tlf. 954 52 101) før jaktstart.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jeger må ha bestått skytterprøven for jaktåret 2018/2019.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.

Diverse rovviltinfo

SMS-varsling for kvote og lisensfelling

Registrer deg her for å motta Fylkesmannens SMS-varsling og bli oppdatert om status om kvoter m.m. under pågående kvotejakt og lisensfelling. Les mer om tjenesten her

Fylkesmannens vakttelefon

På Fylkesmannens vakttelefon for rovviltsaker - 970 29 840 - kan man ta kontakt f.eks. ved en skadesituasjon på husdyr/tamrein, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Rovviltnemnda i Hedmark

På rovviltnemnda sine hjemmesider kan du bl.a. finne forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark, saksframlegg og vedtak.