Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nedgang i dokumenterte tap til rovvilt i Hedmark

Så langt i beiteseongen er det en markert nedgang i dokumenterte tap til rovvilt i Hedmark.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.08.2015

Den løpende dialogen med beitebrukene gir også et bilde av en relativt rolig sesong. Selv om det ser bra ut for store deler av Hedmark er det også i år enkelte beiteområder som har relativt omfattende skader forårsaket av rovvilt.

De foreløpige tallene over tilfeller der Statens naturoppsyn har konkludert med at skaden er forårsaket av rovvilt viser at det så langt er færre dokumenterte tap til rovvilt i Hedmark. Ulv er den arten som har forårsaket flest dokumenterte skader så langt i år. Selv om det fortsatt er igjen noen uker av beitesesongen er det godt håp om at den gode trenden med nedgang i tapene kan fortsette også i år.

 

Fordelingen av de dokumenterte skadene for de enkelte arter av rovvilt er vist i tabellen under. Skadene av ulv varierer mye mellom år, men er jevnt over høye. For de andre artene er det en positiv trend, selv om det var uvanlig mye dokumenterte jerveskader i 2014.

 

Klikk på bildene for større versjon. 

Kilde: Rovbase innsynsløsning