Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Søknad om erstatning for rovviltskader i 2016

Søknadsfrist for søknad om erstatning for tap til rovvilt er 1. november. Alle søknader som gjelder tap av sau må leveres elektronisk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.10.2015

Søknad om erstatning for tap av rovvilt må leveres elektronisk gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Unntaket er søknader som gjelder tap av storfe eller hund. Her kan søknad leveres per post eller på e-post til Fylkesmannens postmottak, fmhepost@fylkesmannen.no.

Husk også at det fra og med 2014 stilles krav om oppfølging og dokumentasjon på besetningsnivå. Som vedlegg til søknaden må det gis individspesifikke data over alle dyr i besetningen. Dette innebærer ID-merker, relasjon mellom søyer og lam, oversikt over antatt eller kjent skade-/dødsårsak for tapte dyr. For medlemmer av husdyrkontrollen kan kravet tilfredsstilles gjennom at Fylkesmannen gis anledning til opplysninger herfra, så lenge dataene som er registrert i husdyrkontrollen er av en slik kvalitet at de tilfredsstiller kravene i forskriften.

Ta kontakt med Fylkesmannens saksbehandlere hvis du får problemer underveis i innleveringen av den elektroniske søknaden, så skal vi bistå med søknadsprosessen.