Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket og tamrein, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. Tilskudd skal bidra til en god samordning av landbruks-, dyrevern- og miljøvirkemidler innen rovviltforvaltningen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.11.2012

Fylkesmannen behandler søknadene om forebyggende og konfliktdempende tiltak (se forskriften her) innenfor rovviltnemnda i Hedmark sin budsjettdisponering og forvaltningsplan. Søknadsfristen for tilskuddsordningen er 15. januar. Søknadene skal sendes inn elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Direkte tapsreduserende tiltak

Eiere av produksjonsdyr i landbruket og tamreineiere kan søke om tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av virkemidler. Som direkte tapsreduserende tiltak for husdyr regnes:

  • Forsinket slipp
  • Tidlig sanking
  • Flytting av sau
  • Rovviltavvisende gjerder
  • Hjemmebeite

Det gis ikke økonomisk støtte til utvidet tilsynsaktivitet alene, men det kan støttes når gjennomføres i kombinasjon med et tiltak som er regnet som direkte tapsreduserende, f.eks. de ovenforstående tiltakene. 

Konfliktdempende tiltak

Personer, kommuner og organisasjoner kan søke om midler til tiltak som har til hensikt å dempe konflikter i samfunnet som forårsakes av rovvilt. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.

Aktuelt

Søknad og søknadsfrist

Søknader om midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. januar.