Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Erstatningsoppgjøret for sau tatt av fredet rovvilt i 2014

De endelige tallene viser at årets krav er 30,4 % lavere enn fjorårets, og man må tilbake til 1994 for å finne like lave tall.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.12.2014

Generelt om tapene i 2014

Fylkesmannen har ferdigstilt behandlingen av søknader om erstatning for sau tatt av fredet rovvilt i 2014. Erstatningssøknader for 2014 er behandlet etter en ny forskrift: forskrift av 30.5.2014 nr. 677 om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt (erstatningsforskriften).

Fylkesmannen har mottatt 238 søknader om erstatning. Av disse ble én avvist på grunn av at den kom inn for sent. De øvrige er behandlet, og disse hadde et samlet krav på 5 659 sauer. Det er utbetalt erstatning for totalt 3613 sauer, med et samlet beløp på kr 10 693 645.

 Tabell 1. Kommunevis oversikt over antall søkere, krav, antall dyr erstattet og erstatningsutbetaling for de som har søkt erstatning i 2014.

Tabell 1. Kommunevis oversikt over krav, besetningsstørrelse, normaltap, antall dyr erstattet og erstatningsutbetaling for de som har søkt erstatning i 2014.

 Antall sauer krevd erstattet og antall sau erstattet er redusert med henholdsvis 30,4 % og 33,5 % siden 2013. Erstatningsutbetalingen er redusert med 20,1 % i samme periode (Figur 1).

 Figur 1. Endringer i antall sau krevd erstattet, antall sau erstattet og samlet erstatningsutbetaling i 2013-2014. Prosentvis endring fra 2013-2014 er angitt over kolonnene.

Figur 1. Endringer i antall sau krevd erstattet, antall sau erstattet og samlet erstatningsutbetaling i 2013-2014. Prosentvis endring fra 2013-2014 er angitt over kolonnene.

Erstatningskravene har de siste årene vist en nedadgående trend, og kravet for 2014 er det laveste siden 1994 (Figur 2). Noe av nedgangen i tapet kan forklares med en samtidig nedgang i antall dyr på utmarksbeite i de mest rovviltutsatte områdene. Samtidig er det brukt store ressurser til forebyggende tiltak, og det gjennomføres målrettede forvaltningstiltak for å redusere skadepotensialet.

Figur 2. Utvikling i antall dyr krevd erstattet og antall dyr erstattet i perioden 2000- 2014.

Figur 2. Utvikling i antall dyr krevd erstattet og antall dyr erstattet i perioden 2000- 2014.