Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt

Det hender at hunder, jakthunder spesielt, blir tatt av rovvilt. Da er det som regel revirhevdende ulv som står bak skadene. Det kan søkes om erstatning når dette skjer.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.01.2014

Gjeter- og vokterhunder og jakthunder som er i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver, erstattes når det er dokumentert eller foreligger sannsynlighetsovervekt for at de er drept av fredet rovvilt.

Erstatning for hunder skjer etter fullverdiprinsippet og baseres på bruksverdi. For jakthunder fastsettes erstatningssatsene i tråd med verdiskalaen som legges til grunn for Norges Jeger- og Fiskerforbunds jakthundforsikring. For gjeter- og vokterhunder benyttes gjenanskaffelsesverdi med tillegg for bruksverdi etter tilsvarende prinsipper. Det ytes full erstatning om hunden dør eller må avlives av dyrevernhensyn. Dersom hunden får varig nedsatt bruksverdi ytes 50 % erstatning. Dokumenterte veterinærutgifter erstattes med inntil kr 15 000,-. Eventuell forsikringsutbetaling trekkes fra.

For å få erstatning er det krav at hunden er ID-merket og registrert i Norsk Kennel Klub.

Det er ikke noe eget skjema som brukes ved søknad om erstatning. Imidlertid er det viktig at følgende opplysninger er med i søknaden:

  • Hundens rase, kjønn og alder
  • Hundens registeringsnr.
  • Hundens ID-merkenr.
  • Dødsårsak
  • Hvor skaden har skjedd
  • Om hunden er forsikret (veterinær- og dødsforsikring) og om det eventuelt er  utbetalt forsikring fra forsikringsselskapet
  • Om hunden er premiert på eksteriør- eller jaktprøve.

Søknaden sendes til Fylkesmannen i søkerens bostedfylke.  

Kontaktpersonar