Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir

Fagområder

Gå til et fagområde under rovvilt ved å klikke på ett av bildene nedenfor.

Hedmark er det eneste fylket i landet som har og skal ha fast tilhold av alle de store rovdyrene brunbjørn, gaupe, jerv, kongeørn og ulv. 

Stortinget har bestemt at vi i Norge hvert år skal ha 13 ynglinger av brunbjørn, 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 4-6 ynglinger av ulv hvorav minst 3 ynglinger skal være helnorkse. Kongeørnbestanden skal opprettholdes til 850 til 1200 hekkende par.

Hedmarks andel av dette er 3 årlige ynglinger av brunbjørn, 10 gaupeynglinger, 5 jerveynglinger og sammen med region 4 (Akershus, Oslo og Østfold) skal Hedmark ha 4-6 ynglinger av ulv, hvorav minst 3 ynglinger skal være helnorske. Kongeørnbestanden i fylket skal holdes stabil.

Fylkesmannen er også sekretariat for rovviltnemnda i region 5. Rovviltnemnda har en viktig rolle i rovviltforvaltninga.


Publisert 21.06.2018

Dialogmøte om rovdyrsituasjonen i Nord-Østerdal

Kommunene i Nord-Østerdal og Fylkesmannen i Hedmark inviterte i går kveld beitenæringa, fellingslaget, faglaga i landbruket og Mattilsynet til dialogmøte på Tynset.


Vakttelefon og sms-varsling

Fylkesmannens vakttelefon
Ved en skadesituasjon på husdyr/tamrein, eller ved skudd mot rovvilt under jakt ring Fylkesmannens vakttelefon:
970 29 840

Kvotetelefon
Bjørn: 948 00 525
Gaupe: 948 00 525
Jerv: 911 07 485
Ulv: 954 52 101

SMS-varsling for kvote og lisensfelling

Registrer deg her for å motta Fylkesmannens SMS-varsling og bli oppdatert om status om kvoter m.m. under pågående kvotejakt og lisensfelling. Les mer om tjenesten her.