Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fremmede arter

I Hedmark finnes det over 300 arter som er regnet som fremmede arter. En tredjedel av disse er vurdert til å utgjøre en høy eller svært høy risiko for det biologiske mangfoldet.

En fremmed art er en art som er blitt innført til områder som ligger utenfor artens naturlige utbredelsesområde. Ikke alle fremmede arter er skadelige - ofte kan de leve side om side med naturlig hjemmehørende arter uten noen synlig negativ effekt. Noen av nykommerne utgjør imidlertid en trussel, først og fremst ved at de fortrenger hjemlige arter og forstyrrer lokale økosystemer. Artsdatabanken har risikovurdert de fleste fremmede artene som har blitt introdusert i landet etter år 1800. Disse fremmede artene er plassert i fem ulike risikokategorier; ingen kjent risiko (NK), lav risiko (LO), potensielt høy risiko (PH), høy risiko (HI) og svært høy risiko (SE). De to sistnevnte kategoriene utgjør artene på norsk svarteliste 2012.

I naturmangfoldloven slås det fast at arter og deres genetiske mangfold skal ivaretas på lang sikt og forekomme i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Dette målet gjelder ikke for fremmede arter, siden de er utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Kapittel IV i naturmangfoldloven omhandler fremmede organismer mer detaljert.

Noen av artene er hageplanter som har forvillet seg ut i naturen og etablert seg der. De kalles gjerne for hagerømlinger, og kan spre seg raskt og fortrenge den stedegne naturen.

Det finnes en egen forskrift om innførsel, omsetting og utsetting av fremmede organismer. Ifølge denne forskriften er det blant annet forbudt å innføre, omsette og sette ut følgende arter: amerikahummer, kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, kanadagullris, kjempegullris, kjempespringfrø, høstberberis, prydstorklokke, sølvarve, filtarve, alaskakornell, alpegullregn, gullregn, hagelupin, sandlupin, jærlupin, vasspest, smal vasspest, parkslirekne, kjempeslirekne, hybridslirekne, dielsmispel, sprikemispel, rynkerose, balsampoppel, berlinerpoppel, skjørpil, grønnpil, sibirbergknapp og gravbergknapp.

Fylkesmannen i Hedmark har utarbeidet en handlingsplan for fremmede, skadelige arter. Den gir en oversikt over hvilke fremmede arter som kan utgjøre en reell trussel mot det biologiske mangfoldet i fylket. Handlingsplanen gir en oversikt over problemer knyttet til fremmede arter, relevante lovverk, ansvarsfordeling og hvordan vi kan redusere de negative effektene fra fremmede arter. Handlingsplanen retter seg først og fremst til kommunene i fylket, men privatpersoner, bedrifter og andre etater kan også finne nyttig stoff som kan være veiledende i arbeidet mot fremmede arter. Du kan lese hele handlingsplanen ved å klikke på lenken i høyremenyen.

Noen av de vanligste fremmede, skadelige artene i Hedmark er hagelupin, kanadagås, kanadagullris, kjempespringfrø, rødhyll og ugrasmjølke. Disse artene er alle med på Norsk svarteliste 2012. Dersom du kommer over en av disse artene, eller andre fremmede arter, er det bra om du registrerer ditt funn på Artsobservasjoner.no. Dersom du trenger hjelp med registreringen, kan du kontakte Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Dersom du vil sjekke om en art er en fremmed art og hvilken økologisk risiko den utgjør, kan du gå inn på Artskart.no for å søke opp arten og se utbredelsen på kart. Du kan også gå inn på Artdatabankens side om fremmede arter i menyen til høyre.  


Publisert 06.07.2017

Bekjempelse av rynkerose i Hamar i 2017

Sommeren 2017 vil det foregå bekjempelse av rynkerose langs Mjøsa.


Publisert 04.07.2016

Fotballforeldre 1 – Kjempespringfrø 0

På onsdag kveld samlet fotballforeldre fra Furnes fotball seg til kamp mot den fremmede arten kjempespringfrø i Flagstadelva.


Publisert 25.04.2016

Hageavfall og søppel i naturen

Hvorfor dumpe avfall i naturen når det finnes avfallsmottak? Det kan føre til uante konsekvenser for det biologiske mangfoldet.


Publisert 01.02.2013

Regler for planting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Den som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må søke Fylkesmannen om tillatelse. Dette gjelder også juletreproduksjon og pyntegrønt. Se relaterte dokument for søknadsskjema og veiledning.