Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Naturmangfald

Oppdatert 03.01.2022

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir


Publisert 07.12.2018

NiN-kartlegging utenfor verneområder i 2019

Miljødirektoratet ønsker innspill fra deg på Fylkesmennenes forslag til områder som skal NiN-kartlegges i 2019.


Publisert 06.11.2018

Fylkesmannen fjerner båter fra Gjesåssjøen

I løpet av november vil båter bli fjernet fra Gjesåssjøen naturreservat i Åsnes kommune.


Publisert 30.10.2018

Hvem kapper ned trær i Åkersvika naturreservat?

Fylkesmannen anmelder ulovlig felte trær i Åkersvika naturreservat.


Publisert 29.10.2018

Barmarkskjøring i myr

Det er ikke greit å lage kjørespor i myr, og det er definitivt ikke greit å lage kjørespor i myr i verneområder.


Publisert 04.07.2018

Bli med på feiringen av Gutulia nasjonalpark 50 år

Gutulia nasjonalpark er en av de eldste nasjonalparkene i Norge. I år skal den markere 50-års jubileum med besøk av blant annet klima- og miljøministeren.


Publisert 10.01.2018

Tilskudd til tiltak for pollinerende insekter

Miljødirektoratet har etablert en egen tilskuddsordning for å gjøre tiltak som legger til rette for ville, pollinerende insekter. Søknadsfristen er 1. mars.


Publisert 03.01.2018

Søk om tilskudd innenfor naturforvaltning

Det er nå mulig å søke om tilskudd til en rekke ulike naturforvaltningstiltak.


Publisert 20.11.2017

Atnsjømyrene har blitt restaurert!

Fylkesmannen i Hedmark har i samarbeid med Statens naturoppsyn tettet igjen grøftene som gikk gjennom myra i Atnsjømyrene naturreservat i Folldal. Prosjektet er en del av satsningen på restaurering av myr i Hedmark.


Publisert 09.06.2017

Søk om tilskudd til kartlegging av svartkurle

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterer til å søke om midler til kartlegging av svartkurle i 2017.


Publisert 30.05.2017

Naturtypekartlegging i Ringsaker og Hamar

Naturtypekartlegging 2017 på oppdrag for Miljødirektoratet