Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til klimatilpasning 2015

Kommuner og fylkeskommuner kan få tilskudd for å styrke sitt arbeid med klimatilpasning. Søknadsfristen er 20. mai.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.04.2015

Midlene skal gå til kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunens ansvarsområder og/eller hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å være bedre rustet til å møte klimaendringene. De kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak.

Miljødirektoratet har fastsatt følgende krav til prosjekter som kan få tilskudd:

  • Prosjektet skal bidra til å heve den lokale kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder og/eller hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å være bedre rustet til å møte klimaendringene.
  • Kunnskap og erfaringer fra prosjektet skal bidra til kompetanseheving i kommunen.
  • Kunnskapen som tilegnes gjennom prosjektet skal yte et bidrag til kommunale- og/eller regionale planer eller myndighetsutøvelse.
  • Prosjektet må inngå i eksisterende eller nye interkommunale/interregionale samarbeid med minimum en annen kommune og/eller med fylkeskommunen. Ansvarlig søker (fylkeskommune eller kommune) søker da tilskuddsordningen på vegne av de andre aktørene i samarbeidet. Selv om klimaendringene rammer ulike deler av landet på forskjellige måter, vil kunnskap og erfaringer om hvordan kommuner kan bli klimarobuste ha stor overføringsverdi til andre kommuner og fylker. Dette gjelder ikke minst kommuner i samme region og landsdel.

Søknad om tilskudd skal sendes innen onsdag 20. mai via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Mer informasjon finner du på Miljødirektoratets hjemmeside (se lenke til høyre).