Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

100 millioner til «klimasats» i kommunene

Nå lanseres Klimasats, en ny støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.04.2016

Her er det store muligheter for å komme i gang med en klimainnsats i kommunene.

Kommunene spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Målet er at den nye støtten til klimasatsing kan gi betydelige reduksjoner i utslippene av klimagasser lokalt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i departementets pressemelding om den nye satsingen.

Midlene kan gå til nesten hva som helst av velbegrunnede klimatiltak. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling.

Kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak kan søke om midler, sammen eller hver for seg. Tiltakene må være politisk forankret, for eksempel i kommunenes klima- og energiplaner.

I 2016 er det satt av 100 millioner til ordningen. Med forbehold om Stortingets vedtak vil det settes av 100 millioner årlig i ytterligere fire år.

Søknadsfristen for 2016 er allerede 23.juni.

Midlene skal gå til konkrete prosjekter som gir utslippsreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner. Det kan søkes om støtte til:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

Mer informasjon og veiledning ligger ute på Miljøkommune.no