Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen

Fylkesmannen ser alvorlig på saken, og anmelder ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.04.2017

Bakgrunn:

I Storsjøen i Rendalen kommune ble krøkle for første gang registrert i 2008. Krøkle er en liten laksefisk i loddefamilien. Den fantes ikke naturlig i Storsjøen tidligere, og arten er høyst sannsynlig introdusert av mennesker. Årsaken til forekomsten av en ny art kan i utgangspunktet være gjennom ubetenksom bruk av agn, eller som følge av bevisst utsetting av fisken. Gjennom et genetisk studium er det sannsynliggjort at den aktuelle krøkla stammer fra Mjøsa og at den er blitt tilført Storsjøen i flere omganger. Resultatene fra undersøkelsene viste også at krøkla troligvis kommer fra bare èn kilde og at et stort antall individer må ha vært satt ut. Krøkla er derfor trolig blitt satt ut med viten og vilje for å øke næringstilgangen for storørreten i vassdraget.

Krøkle spiser alt fra fiskeegg til plankton, og begynner å konkurrere med blant annet røye og sik. Utsetting av krøkle kan føre til store endringer i økosystemet i sjøen. De senere årene har arten blitt såpass flertallig i sjøen at biologiske effekter har begynt å vise seg. Siken synes å bli undertrykt, mens ørreten synes å oppnå forbedret vekst. Det er for tidlig å si hvordan den endelige effekten blir på arts- og populasjonssammensetningene i Storsjøen og hvorvidt patogener og/eller nye parasitter har fulgt med på lasset.

Ulovlig utsetting

Utsetting av nye fiskeslag i innsjøer er ikke tillatt uten nødvendige tillatelser fra gjeldende regelverk. I dette tilfellet gjelder det både tillatelse etter naturmangfoldloven (§ 30) og etter forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (§ 44). Slike tillatelser har ikke vært gitt.

Fylkesmannen ser svært alvorlig på hendelser der fiskearter settes ut ulovlig, da dette kan endre hele ferskvannsøkosystemet. I denne aktuelle saken har krøkle blitt etablert som ny art i Storsjøen, den opptrer nå i stort antall og er fanget på flere lokaliteter i sjøen. Det er for tidlig å si noe om effekten på økosystemet, men utsetting av en fremmed art i en innsjø vurderes uansett som alvorlig miljøkriminalitet.