Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Två länder - én elv

Prosjektet "Två länder - én elv" skal på sikt gjøre Klarälven-Trysilelva-Femundselva til et av Skandinavias mest lakserike og bærekraftige vassdrag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.03.2017

Pressemelding

På sikt är målet att Klarälven-Trysilelva-Femundselva ska bli ett av Skandinaviens mest laxrika och hållbara älvsystem. Projektet som officiellt startar idag har sin grund i de resultat och åtgärdsförslag som lyftes fram i det tidigare projektet Vänerlaxens fria gång. Ett urval av föreslagna åtgärder ska genomföras för att dels uppnå mål för populationerna av vildfödd Klarälvslax och -öring, dels förbättra tillståndet för de unika miljöer och andra arter som finns i och längs Klarälven och Trysilelva.


Jämfört med 1800-talet finns i dag sannolikt mindre än fem procent kvar av lekbestånden av vild Klarälvslax och Klarälvsöring. Även andra arter i och längs älven har haft en negativ utveckling. Eftersom älven, med dess biologiska mångfald och ekosystem, inte känner av nationsgränsen finns tydliga behov av att använda ett gränsöverskridande perspektiv på områden och förvaltning, samt ett nära samarbete Sverige-Norge för att främja, skydda och återskapa viktiga naturvärden.

Två länder – én elv är likt det tidigare projektet ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Värmland och Fylkesmannen i Hedmark. Där Vänerlaxens fria gång mest fokuserade på utredningar och forskningsstudier för att få kunskap om tillstånd och åtgärdsbehov, ska det nya projektet driva på för att de mest prioriterade åtgärderna genomförs.

Flera av åtgärderna har ett långsiktigt perspektiv, medan andra ger resultat på kort sikt. Exempel på åtgärder är miljöanpassad vattenreglering, högeffektiva fiskpassager förbi dammbyggnader för uppströmsvandrande och nedströmsvandrande fisk samt restaurera livsmiljöer i älven.

- Det är dags att gå från ord till handling. En positiv sak är det breda stöd som projektet upplever hos såväl lokala fiskerättsägare, sportfiskare, forskningsmiljöer, kommuner som de nationella fiskevårdsmyndigheterna i Sverige och Norge, säger Pär Gustafsson, länsfiskekonsulent Länsstyrelsen Värmland.

Atle Rustadbakken som nyligen övertagit ansvaret för fiskeförvaltning i Hedmark, tycker att detta är ett spännande och viktigt samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge.

- Kommunene på norsk side har ventet på dette lenge, prosessen har vært lang og mange har bidratt.Vanndirektivets verktøykasse skal nå anvendes i praksis der målet er å oppnå god tilstand med produksjon av laks også i den norske delen av vassdraget samtidig som at vannet bidrar til nødvendig kraftproduksjon, säger Atle.

Projektet pågår mellan 15 mars 2017 – 15 mars 2020, har en totalbudget på cirka 17,5 Mkr och utgörs till 50 % av medel från europeiska regionala utvecklingsfonden. Resterande del finansieras av Länsstyrelsen Värmland, Fylkesmannen i Hedmark, Havs- och vattenmyndigheten samt norska Miljødirektoratet.

Kontaktperson Länsstyrelsen Värmland

Grete Algesten
Grete.algesten@lansstyrelsen.se
Tlf.: +46 10 2247 430