Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fiskeforvaltning

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn.

Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjonar.

Vis meir

Etter forvaltningsreformen 1.1.2010 har Hedmark fylkeskommune overtatt hovedansvaret for fiskeforvaltningen i fylket. Fylkesmannen har ansvaret for forvaltningen av storørretbestandene i fylket, den ferskvannslåste laksen i Femund-/Trysilvassdraget, samt edelkreps og elvemusling.


Publisert 28.04.2017

Ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen

Fylkesmannen ser alvorlig på saken, og anmelder ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen.


Publisert 16.03.2017

Två länder - én elv

Prosjektet "Två länder - én elv" skal på sikt gjøre Klarälven-Trysilelva-Femundselva til et av Skandinavias mest lakserike og bærekraftige vassdrag.