Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Mangelfull avfallshåndtering ved riving av bygg i Hedmark

I en brevkontroll hos noen virksomheter som rev bygg i perioden 2013 - 2016 avdekkes det feil hos alle.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.11.2017

Hvert år oppstår det 1,5 millioner tonn avfall fra byggebransjen i Norge. For å få kunnskap om hvordan slikt avfall blir håndtert i Hedmark, har Fylkesmannen kartlagt antall rivingssaker, og gjennomført brevkontroll hos 6 virksomheter som hadde fått rivingstillatelse i perioden 2013 – 2016. Foreliggende dokumentasjon ble sjekket, spesielt om det var samsvar mellom kartlagt avfall i avfallsplanene og hva som faktisk ble levert avfall. Hvordan farlig avfall blir handtert, var også et viktig tema.

Det ble funnet feil i alle prosjekter i forhold til krav i gjeldende regelverk. Bl.a. var det til dels store avvik mellom kartlagt avfall i bygget og levert mengde avfall. Fylkesmannen håper at undersøkelsen kan medvirke til at kommunene følger opp denne sakstypen på en bedre måte og at tiltakshavere og firma som river bygg skjerper sine rutiner. Målet er at håndtering av denne type avfall skjer i samsvar med avfallsforskriftens krav.

Les mer i vedlagte sluttrapport.