Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir


12.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Søknadsfristen for del 2 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd er 15. oktober 2018. I år er det mulig å levere søknaden fram til og med 29. oktober.


17.09.2018

Aktuelle søknadsfrister i jordbruket

I oktober er det frist for søknad om avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd, avløsertilskudd og generelle miljøtiltak.


12.07.2018

Tørkesommeren 2018 – produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt

Hvordan forholde seg til søknad om produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt i 2018?


01.03.2018

Husk å søke om produksjonstilskudd

Søknadsfristen for del 1 er 15. mars 2018. Det er foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke om tilskudd nå.


13.02.2018

Tilskudd til klimatiltak i skog 2018

Tilskudd til klimatiltakene tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling i skog videreføres i 2018.


27.04.2017

Nytt system for søknad om produksjonstilskudd

Søknadsfrist 15. mai 2017 gjelder for alle foretak som har husdyr. ALLE må søke elektronisk via Altinn.


25.02.2015

Amnesti for driftsfellesskap – frist 1. mars 2015!

Foretak som er i driftsfellesskap, men som tidligere ikke har søkt samlet om produksjonstilskudd, kan melde fra til kommunen om at de er i et driftsfellesskap innen 1. mars 2015.


28.01.2015

Fagsamling om ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Fylkesmannen arrangerer en fagsamling den 6. februar med aktuelle tema knyttet til den nye forskriften.


27.06.2014

Brudd på regelverk for dyrevelferd gir trekk i tilskudd

I Hedmark fikk 14 husdyrbrukere trekk i produksjonstilskuddet for 2013 på grunn av brudd på regelverket for dyrevelferd.


10.04.2014

Midler til nærings- og miljøtiltak i landbruket

Fylkesmannen har fordelt midler til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) til kommunene i Hedmark.