Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Avlingsskade

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.04.2015

Formålet med ordningen er å redusere økonomisk tap det ikke er mulig å sikre seg mot. Eksempler på klimabetinget avlingssvikt er tørke, store nedbørsmengder og flom, samt dårlig blomstring for honningproduksjon. Normalt regnes avlingssvikten ut fra produsert mengde uavhengig av kvalitet. For frukt og bær kan det tas hensyn til kvalitetsforringelse forårsaket av haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

Mulig avlingssvikt må meldes kommunen så tidlig at de skal ha mulighet for å foreta stedlig kontroll for å vurdere skadeårsak.

Det kan søkes erstatning for følgende vekstgrupper;

  • grovfôr
  • korn og annet frø til modning
  • frukt
  • bær
  • poteter
  • grønnsaker

Alt fulldyrket og overflatedyrket jordbruksareal foretaket har fått godkjent produksjonstilskudd for i aktuell vekstgruppe i skadeåret inngår i beregningen.

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år. Det skal fortrinnsvis søkes elektronisk via altinn, men det kan også leveres papirsøknad til kommunen. 

 

 

 

Kontaktpersonar

Når er det avlingssvikt?

Foretak som av klimatiske årsaker får mindre avling enn 70% av foretakets normalavling av salgsproduksjoner eller mindre enn 70 % av fastsatt normalavling for kommunen for grovfôr til egne husdyr, kan søke erstatning for avlingssvikt. 
Normalavling er gjennomsnittet av oppnådd avling de siste 5 år før skadeåret for planteprodukter og siste tre år for honning.