Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Utviklingstrekk i saueproduksjonen

Saueholdet i Hedmark har hatt en positiv utvikling de siste årene, og verdiskapingen fra saueholdet økte med 18 millioner kroner fra 2010 til 2014.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.07.2017

(Kilde: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark). 

Totalt de siste 15 årene har det vært en nedgang i sauetallet, men trenden snudde i 2012 og det har de siste årene vært en økning.

Fig. 1: Utvikling i antall sau totalt i Hedmark 2000 –2016 (statistikk fra søknader om produksjonstilskudd)

Det har vært en nedgang i antall sau på utmarksbeite i perioden 1995-2016. Kravet for å kunne søke utmarksbeitetilskudd er at sauen går på utmarksbeite i minst 5 uker, hoveddelen av det daglige grovfôropptaket til dyret skal skje ved beiting av utmark med tilfredsstillende beitemuligheter, resten kan være tilkjørt gras eller innhøstet grovfôr. Det er besetninger i Hedmark som går på inngjerdede utmarksarealer, som også inngår i statistikken nedenfor, selv om en kanskje ikke tenker på dette som tradisjonell utmarksbeiting.

Fig. 2: Utvikling i antall sau på utmarksbeite totalt i Hedmark 2000 –2016 (statistikk fra søknader om produksjonstilskudd)

For å få oversikt over utviklingen i antall sau totalt og antall sau per kommune. Klikk her