Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Storfekjøttsatsing

En samlet verdikjede står sammen om en treårig satsing for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Hovedmålet for satsingen er:

Storfekjøttproduksjonen i Hedmark skal øke med 20 % innen 2020 og med økt lønnsomhet

Organisering og aktørene bak
Bak satsingen står en styringsgruppe bestående av de fire slakteriselskapene Nortura SA, Furuseth AS, Fatland AS og Røros Slakteri AS, meieriselskapet TINE SA, avls- og interesseorganisasjonen TYR, faglagene Hedmark Bondelag og Hedmark bonde- og småbrukarlag, Fylkesmannen i Hedmark og kommunal landbruksforvaltning.
Her kan du lese mer om organiseringen og aktørene bak 

Satsingsområder
For å nå målet om 20 % økning innen 2020 er det valgt ut fire hovedsatsingsområder:
  1. Øke antallet ammekyr ved særlig å ha fokus på de som skal starte opp
  2. Redusere antallet kalveslakt som ikke går til kontraktsproduksjon
  3. Kompetanseheving
  4. Bedre utnyttelsen av beiteressursene i hele fylket
Her kan du lese mer om hva som blir gjort på de fire satsingsområdene.

Det er igangsatt tiltak i størrelsesorden 6,6 millioner kroner gjennom storfekjøttsatsingen, eller hvor satsingen er blant bidragsyterne. Av denne totalen utgjør ca 2,3 millioner kroner fra de avsatte Utrednings- og tilretteleggingsmidlene til Storfekjøttsatsingen. 

Varig økning
Målsetningen er å etablere flest mulige varige tiltak som gir varig effekt. Tiltakene bør etableres hos varige aktører. 

Bakgrunn for satsingen
Med en stabil årlig underdekning på mellom ti og femten tusen tonn norskprodusert storfekjøtt de siste årene (fratrukket import knyttet til internasjonale handelsavtaler) er det stort potensial for å øke storfekjøttproduksjonen i landet. Rundt 20 % av behovet for storfekjøtt i Norge er nå dekt av import.
Fra 2000 til 2015 har det totale kutallet sunket med 12 %. Hedmark skiller seg fra andre fylker med en økning i kutallet med 2 % i samme periode, men har likevel en nedgang i storfekjøttproduksjonen på 7 %. Som landets største landbruksfylke har Hedmark gode forutsetninger for å bidra til å nå den politiske målsetningen om å være mest mulig selvforsynt.