Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Småfeprosjekter

Produksjon av lam/sau er en svært viktig husdyrproduksjonen i Hedmark og bidrar til en betydelig verdiskaping i distriktsjordbruket. Også innenfor småfenæringen har vi hatt en strukturendring, og vi har nå færre og større besetninger, og en betydelig grad av modernisering av driftsapparatet.

I prioriterte rovviltområder er deler av saueholdet avviklet, eller sauene holdes på inngjerdet innmarksbeite i beitesesongen. Dette er en ny driftsform som krever ny kunnskap.

Bruk av utmarksbeite ellers i Hedmark er en grunnleggende forutsetning for produksjon av lammekjøtt. Fylkesmannen jobber kontinuerlig med å legge til rette for en optimal utnytting av de gode utmarksbeiteressursene vi har i Hedmark.

Tilpasning av produksjon til endrede driftsformer krever ny kunnskap og Fylkesmannen har de siste årene igangsatt eller vært involvert i flere prosjekter i den forbindelse.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.08.2017

Her kan du lese mer om pågående og avsluttede småfeprosjekter/-satsinger.