Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Hedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.02.2018

Søknadsfristen er 1. mars 2018

Bruk av utmarkas beiteressurser er en forutsetning for opprettholdelse av mjølk- og kjøttproduksjon i store deler av Hedmark.  

Gjennom ulike satsinger og tiltak arbeider Fylkesmannen for å legge til rette for økt bruk av utmarksbeite.
Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
Det kan søkes om tilskudd til;

  • Investeringer knyttet til utmarksbeite. Det kan søkes om tilskudd til bl.a.: sperregjerder, sankeanlegg, saltsteinsautomater, e-sporingsenheter (radiobjeller) m.fl.
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Det kan her søkes om tilskudd til bl.a.: ny organisering av beitelag og beiteområder, planlegging av sperregjerder m. m. 

Både beitelag og enkeltforetak kan søke. Fylkesmannen prioriterer og samarbeidstiltak.
Søknadsfristen er satt til 1. mars. Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Kommunen vil gi en vurdering og anbefaling av tiltaket før søknaden sendes over til Fylkesmannen som behandler søknaden. Informasjon om ordningen, søknadsskjema, forskrift og rundskriv finner du i denne linken.